Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TS. BÙI QUANG XUÂN. HỆ THỐNG NHÀ NƯỚCC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi quang xuân
Ngày gửi: 14h:23' 30-05-2019
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Hôm nay là ngày
thứ năm, 30 tháng năm 2019;
giờ chính xác là 14:24
TS. BÙI QUANG XUÂN
buiquangxuandn@gmail.com
0913 183 168
TS. BÙI QUANG XUÂN
buiquangxuandn@gmail.com
0913 183 168
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ
1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
“là bạo lực có tổ chức của giai cấp để đàn áp một giai cấp khác”
QUYỀN LỰC
Khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định,
Buộc hành vi của đối tượng này tuân thủ,
Phụ thuộc vào ý chí của chủ thể
CÁC LOẠI QUYỀN LỰC
- Quyền lực hợp pháp, 
- Quyền lực khen thưởng, 
- Quyền lực cưỡng chế, 
- Quyền lực chuyên gia , 
- Quyền lực tham khảo
QUYỀN LỰC
 Đó là: thứ nhất, quyền lực giúp người ta có sức khỏe tốt hơn và sống lâu hơn;
Thứ hai, quyền lực mang đến cho người ta sự giàu có;
Thứ ba, quyền lực là một phần của lãnh đạo.
Phân tích các đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN và chỉ ra sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền XHCN?
1.5. Phương thức giành quyền lực
Quan điểm của A.Toffler: có ba cách giành quyền lực:
Bạo lực
Của cải
Trí tuệ
Ba phương thức này có sự chuyển hóa lẫn nhau
Trí tuệ
Bạo lực
Tam giác vàng quyền lực
Của cải
II. Quyền lực chính trị
Quyền lực công: quyền lực chung của cộng đồng, xã hội
Quyền lực chính trị: là năng lực của một chủ thể chính trị (một công dân, một chính khách, một nhóm lợi ích, một đảng hoặc chính phủ …) tác động nhằm thay đổi hành vi của các chủ thể chính trị khác.
Quyền lực nhà nước: là quyền lực công được tổ chức thành nhà nước, nằm trong tay một một giai cấp, lực lượng nhất định trong xã hội.
QLNN có tính độc quyền cưỡng chế hợp pháp, được xã hội thừa nhận (bộ máy quân đội và an ninh)
.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
bao giờ cũng mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích của giai cấp thông qua tổ chức đại diện của mình là đảng chính trị của giai cấp thống trị.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
tồn tại trong mối liên hệ lợi ích khi đặt nó trong quan hệ với giai cấp khác.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Quyền lực chính trị của giai cấp thống trị được thực hiện trong xã hội thông qua phương tiện chủ yếu là nhà nước
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước có mối quan hệ qua lại chặt chẽ
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị.
Việc chuyển quyền lực nhà nước từ tay giai cấp này sang tay giai cấp khác sẽ làm thay đổi bản chất của chế độ chính trị.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Mọi dạng quyền lực nhà nước đều mang tính chính trị nhưng không phải mọi quyền lực chính trị đều có tính chất của quyền lực nhà nước.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Quyền lực nhà nước trong xã hội hiện đại bao gồm 3 nhánh chủ yếu là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp
1.2. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Bao gồm:
Hệ thống đảng chính trị (trong đó đảng cầm quyền là trung tâm lãnh đạo chính trị của hệ thống chính trị);
Nhà nước là trung tâm của quyền lực công, thực hiện quyền quản lý xã hội trước hết qua hệ thống pháp luật và các công cụ cưỡng chế;
Các tổ chức quần chúng phản ánh lợi ích của những nhóm xã hội nhất định.
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
1.3. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC,
ĐẢNG PHÁI
ĐOÀN THỂ XÃ HỘI
là các lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa các lực lượng đó, chi phối sự tồn tại và phát triển đời sống chính trị của một quốc gia, thể
Cấu trúc của HTCT: 4 bộ phận
Hệ thống chính trị
Các thể chế chính trị
Các quan hệ chính trị
Các cơ chế hoạt động
Các nguyên tắc vận hành
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC,
ĐẢNG PHÁI
ĐOÀN THỂ XÃ HỘI
là các lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa các lực lượng đó, chi phối sự tồn tại và phát triển đời sống chính trị của một quốc gia, thể
NHẤN MẠNH TỚI MẤY ĐIỂM
Xã là nơi chính quyền trong lòng dân.
Xã là nơi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hành dân chủ của chính mình
Xã là tầng sâu nhất mà sự vận hành của thể chế từ vĩ mô phải tác động tới.
Cấp hành động, đưa đường lối, chính sách vào cuộc sống
NHỮNG NGUYÊN TẮC PHỔ BIẾN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
- Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
1.3.2. VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị
Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị
2. NHÀ NƯỚC - TRUNG TÂM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
3. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA
NHÀ NƯ­ỚC PHÁP QUYỀN
là một hình thức tổ chức nhà n­ước với sự phân công và phối hợp khoa học, hợp lý giữa các quyền lập pháp, hành pháp, t­ư pháp,
Đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực. Nhà n­ước đ­ược tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật có tính nhân đạo, công bằng, vì lợi ích chính đáng của con ng­ười.
3.1.2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân:
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Nhà nước pháp quyền XHCN được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải phản ánh được tính chất dân chủ trong mối quan hệ giữa nhà nước với công dân và xã hội, bảo vệ quyền con người:
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực thi ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay xuất phát từ tất yếu kinh tế, là một nhu cầu chính trị khách quan.
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
ĐỂ NHÀ NƯỚC LÀM NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO XÃ HỘI, CẦN LÀM TỐT MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU:
CẦN LÀM TỐT MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU
- Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền XHCN.
CẦN LÀM TỐT MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU
- Tiến hành cải cách đồng bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên cả ba lĩnh vực cải cách lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, trong đó lấy cải cách hành chính là trọng tâm.
CẦN LÀM TỐT MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU
- Xây dựng cơ chế và biện pháp để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; ngăn chặn và khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, đồng thời nghiêm trị những hoạt động phá hoại gây rối...
CẦN LÀM TỐT MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
CHÚC THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC

BUIQUANGXUAN
0913183168 buiquangxuandn@gmail.com
 
Gửi ý kiến