Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- Chương 5a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: DUONGTAMTIN
Người gửi: Nguyễn Dương Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:33' 08-10-2017
Dung lượng: 9.4 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2

Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,
VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
3
I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Đảng cộng sản Việt nam là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

4
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng quần chúng phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn mới trở thành lực lượng to lớn của cách mạng – như con thuyền có người cầm lái vững vàng… thì thuyền mới vượt qua được gió to sóng cả để đi đến bến bờ.
5
6
+“Cách mạng trước hết phải có cái gì ?”
“Phải có đảng cách mạng, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì con thuyền mới chạy.”
7
+Cách mạng là cuộc đấu tranh gian khổ. Kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, đánh kẻ địch giành chính quyền. Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng”.
8
+ Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng”.
Tóm lại: Vai trò lãnh đạo của đảng là một trong những nhân tố đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử.
9
2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
- Đây là quy luật hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
Quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp thêm yếu tố phong trào yêu nước, vì:
(1) Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trìnhphát triển của dân tộc.
10
(2) Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước vì cả hai đều có mục tiêu chung.
(3) Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân.
(4) Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tóm lại: Quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở kết hợp vấn đề dân tộc với giai cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa.
11
3. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
12
-Từ quy luật hình thành và phát triển đảng, Hồ Chí Minh đã đi đến luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của cả dân tộc Việt Nam.
13
Trong Báo cáo chính trị đọc tại đại hội II của Đảng (2/1951), Hồ Chí Minh nêu rõ:
“Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam"
14
+Bản chất giai cấp công nhân của Đảng dựa trên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tuy số lượng đảng viên ít nhưng có đấy đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất nước thực hiện những mục tiêu của cách mạng.
15
+Nội dung qui định bản chất giai cấp công nhân không chỉ ở số lượng đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Mục tiêu và đường lối của đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đảng tuân thủ theo nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin.
16
+ Đảng ta là sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc, lợi ích của giai cấp gắn với lợi ích của dân tộc. “Nhân dân và cả dân tộc thừa nhận đảng là người lãnh đạo duy nhất, đại biểu cho quyền lợi cơ bản và thiết thân của mình.”
17
4. Đảng cộng sản Việt Nam lấy CNMLN “làm cốt”
-“Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng theo chủ nghĩa ấy”. ““bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”
-Chủ nghĩa Mác-Lênin làm “cốt” trở thành nền tang tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
18
Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin chú ý:
(1) Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền CNMLN phải phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng.
(2) Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với từng hoàn cảnh.
(3) Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các ĐCS khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ xung chủ nghĩa Mác-Lênin.
(4) Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
19
5. Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng theo các nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
20
a. Tập trung dân chủ - là nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đảng.

-Tập trung là thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đảng viên chấp hành nghị quyết của tổ chức Đảng.
-Dân chủ là tất cả mọi người được tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Phải phát huy dân chủ nội bộ nếu không sẽ suy yếu từ bên trong.
21
Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ: có mối quan hệ khăn khít với nhau và là hai vế của một nguyên tắc: tập trung trên nền tảng dân chủ; dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung.
22
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn đi đôi với nhau.

-Tập thể lãnh đạo, nhiều người thì thấy hết mọi việc, hiểu hết mọi mặt của vấn đề, có nhiều kiến thức, tránh tệ bao biện, quan liêu, độc đoán, chủ quan.
-Cá nhân phụ trách, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì phải giao cho một người phụ trách (nếu là nhóm người thì có một người phụ trách chính) để tránh bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ dễ hỏng việc.
23

Lưu ý
-Thực hiện nguyên tắc này phải khắc phục tệ độc đoán
24
c.Tự phê bình và phê bình. Đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng.

-Tự phê bình là mỗi đảng viên phải tự thấy rõ mình để phát huy mặt ưu điểm, khắc phục nhược điểm. Tự phê bình mà tốt thì mới phê bình người khác được. “muốn đoàn kết trong Đảng, phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Đó là vũ khí sắc bén để rèn luyện đảng viên.
-“Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm đó là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
25
-Thái độ, phương pháp tự phê bình và phê bình thật đúng và nghiêm túc không phải dễ dàng. Nó là vấn đề khoa học và nghệ thuật cách mạng. “Phải tiến hành thường xuyên như rửa mặt hàng ngày: phải trung thực, chân thành, thẳng thắn, không nể nang, không giấu giếm và cũng không thêm bớt khuyết điểm, phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.
26
d.Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Hồ Chí Minh coi trọng xây dựng kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn cho Đảng.
-Nghiêm minh là thuộc về tổ chức đảng, kỷ luật đối với mọi đảng viên không phân biệt. Mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng.
-Tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cán bộ đảng viên đối với Đảng. Yêu cầu cao nhất của kỷ luật đảng là chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng tuân theo nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng. “mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật đảng, mà cả kỷ luật của đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng.”
27
đ. Đoàn kết thống nhất trong Đảng.


- Hồ Chí Minh toàn tập, Tập.9 tr.405
28

- Hồ Chí Minh toàn tập, Tập.9 tr.405
29

Bút tích Di chúc của Hồ Chủ tịch
30
-“Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của nhân dân ta...phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”
-Cơ sở để đoàn kết nhất trí trong Đảng chính là đường lối, quan điểm của Đảng, điều lệ của Đảng. “Ngày nay, sự đoàn kết trong đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.
31
6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân
-Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, khắc phục bệnh quan liêu.
-Đảng cầm quyền, dân là chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng dưới mọi hình thức.
-Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí.
-Trong quan hệ với dân, Đảng phải tiên phong.

32
7. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh
Đảng là đạo đức, là văn minh tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉnh đốn chú ý những vấn đề sau:
33
- Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân.
- Cán bộ đảng viên phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, có đức, có tài.
- Chú ý khắc phục tiêu cực, luôn giữ gìn Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới.
34
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
1. Xây dựng Nhà nước thể hiện hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.
35
36
a.Nhà nước của dân
Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ nhất khóa I, 2-3-1946
Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa I, 20-9-1955
Bác Hồ ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới, 31-12-1959
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III, 20-5-1968
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Quốc hội và Hiến pháp
37
Hiến pháp đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1946)
Điều 1:
Tất cả quyền bính trong nước đều
là của toàn thể nhân dân Việt Nam,
không phân biệt nòi giống, gái trai,
giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo...
Nhà nước của dân.
38
Nhà nước của dân.
Đại biểu quốc hội khóa I biểu quyết thông qua
Luật cải cách ruộng đất
39
-Thế nào nhà nước của dân? Dân là người chủ, xác lập mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về dân.
-Nhà nước của dân là “tất cả mọi quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt giàu, nghèo, gái, trai, giống nòi, giai cấp, tôn giáo.” Dân là chủ, mọi người dân được hưởng quyền dân chủ.


40
b. Nhà nước do dân.
41
-Thế nào là nhà nước do dân?

Dân làm chủ nhà nước.
- Nhà nước do dân bầu ra những đại biểu của mình, dân giúp đỡ, ủng hộ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động. Nhà nước lại do dân xây dựng, phê bình. Nhà nước phải dựa vào dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của dân, liên hệ chặt chẽ với dân.
42
Trong Di chúc, Người nhắc nhở cán bộ phải làm thế nào để xứng đáng:
Bút tích Di chúc của Hồ Chủ tịch
VỪA LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO,
VỪA LÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ
THẬT TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN
c. Nhà nước vì dân.
43
Nhà nước vì dân.
“Công bộc của dân"
“Tôi chỉ
có một
ham muốn,
ham muốn
tột bậc
là đồng
bào ta ai
cũng có
cơm ăn,
áo mặc,
ai cũng
được
học hành”
PHIM “VÌ DÂN”
44
Thế nào là nhà nước vì dân?
Nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ từ chủ tịch trở xuống đều là công bộc của dân. “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh…”. Nhà nước không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính.
45
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
a. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
46
Lời nói đầu của Hiến pháp 1959:
“Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân,
dựa trên nền tảng liên minh công nông
do giai cấp công nhân... mà đội tiên phong của nó là Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo”

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2006, tr.140 -
47
Thể hiện trong tính định hướng XHCN
của sự phát triển của đất nước.
TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP:
“Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ cộng hòa”
48
Nhà nước là phạm trù lịch sử và mang tính giai cấp. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở những điểm sau:
49
-Nhà nước ta do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối thông qua tổ chức của mình trong Quốc hội, Chính phủ, được thể chế thành pháp luật, chính sách, kế hoạch của nhà nước.
-Nhà nước ta định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
-Nhà nước ta được xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
50
b. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc.

51
Nhà nước ta có thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân thể hiện:
-Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ của nhiều thế hệ người Việt Nam.
-Nhà nước ta bảo vệ cho lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc.
52
-Nhà nước dân chủ mới tổ chức toàn dân kháng chiến để bảo vệ thành quả của cách mạng. Giai cấp công nhân không có lợi ích nào ngoài lợi ích của dân tộc, và chỉ có giải phóng dân tộc mới giải phóng giai cấp công nhân một cách triệt để.
53
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
Nhà nước có hiệu lực pháp lý là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến. Chính phủ lâm thời của Việt Nam dân chủ cộng hoà có địa vị hợp pháp. Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam ngày 2/9/1945.
Nhà nước quản lý đất nước bằng luật pháp có hiệu lực trong thực tế. Dân chủ và luật pháp phải đi đôi với nhau.
Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước đủ đức và tài, am hiểu pháp luật.
54
Một là, tuyệt đối trung thành với cách mạng
Hai là, Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.
Ba là, Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
Bốn là, Cán bộ, công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm…
Đối với công chức nhà nước, Người yêu cầu phải có tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Phải qua thi tuyển bổ nhiệm vào ngạch công chức nhà nước.
55
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả
Khắc phục căn bệnh cố hữu của các nhà nước kiểu cũ.
Phải thường xuyên đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn nguyên nhân gây ra những căn bệnh: Đặc quyền, đặc lợi. Tham ô, lãng phí, quan liêu. “Tư túng “, “chia rẽ “, kiêu ngạo “.“Cán bộ phải thực hành chữ liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.
Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức. Xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Kết hợp luật pháp và giáo dục đạo đức trong thực tế trị nước.
56
III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH, XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGANG TẦM NHIỆM VỤ
CỦA GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MỚI
1. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự là đạo đức và văn minh, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc
2. Xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới
Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân.
Đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
57
HẾT
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến