Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Making arrangements

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hồng Quân
Ngày gửi: 12h:29' 12-12-2007
Dung lượng: 689.0 KB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
1
A
2
3
4
5
6
7
8
9
b
c
d
e
f
g
h
i
The name of the month has nine letters
The adverb form of the word ? Good ?
A part of body helps you smell
It is opposite to ? Short ?
It has twelve months
The subject in which you do experiments
The book you write addresses and phone numbers in
The place where we usually cook meals
The day between Friday and Sunday
Telephone
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
1. New words :
+ Emigrate (v) :
+ Deaf-mute (n) :
+ Transmit (v) :
+ Conduct (v) :
+ Device (n) :
+ Exhibition (n) :
+ Countless (adj) :
+ Experiment (n / v) :
Go to live in another country
A person can not speak and hear
Too many to count
eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
eg : An electric cooker is a kitchen device
? Send ( information)
Thực hiện

He is doing some experiments
What is he doing ?
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
1. New words :
+ Emigrate (v) :
+ Deaf-mute (n) :
+ Transmit (v) :
+ Conduct (v) :
+ Device (n) :
+ Exhibition (n) :
+ Countless (adj) :
+ Experiment (n / v) :
+ Speech (n) :
+ Lead to (v) :
+ Come up with (v) :
+ Message (n) :
* Proper names :
+ Alexander Graham Bell
+ Thomas Watson
Go to live in another country
A person can not speak and hear
Too many to count
eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
eg : An electric cooker is a kitchen device
? Send ( information)
Thực hiện
Cuộc thí nghiệm / Làm thí nghiệm
Lời nói
Dẫn đến
Cho ra đời
Tin nhắn
+ Edinburgh
+ Invent (v) :
Phát minh
+ Demonstrate (v) :
? Show
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
2. Reading comprehension
Who is he ?
What did he invent ?
He is Alexander Graham Bell
He invented the telephone
He was a telephone inventor
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read


Ex1: True or false ?. Check and correct the false sentences
T
F
a. Alexander G. Bell was born in the USA
b. He worked with deaf-mute patients in a hospital in
Boston
c. Thomas Watson was Bell?s assistant
d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877
e. Bell experimented with ways of transmitting speech
between deaf-mutes over a long distance
f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions
a. Alexander G. Bell was born in Edinburgh
b. He worked with deaf-mute patients at Boston University

d. Bell and Watson introduced the telephone in 1876
e. Bell experimented with ways of transmitting speech
over a long distance
Ex 2: Put the events in the correct order :
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
Alexander Graham Bell ? a) went to live in the United States b) successfully demonstrated his invention. c) worked with Thomas Watson. d) was born in Scotland. e) went to live in Canada f) invented the telephone. g) worked with people who could neither speak nor hear
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
Neither ? nor : Không ? mà cũng không
Circle the best option to complete the following sentences
1. Alexander Graham Bell ????? born on March 3th, 1847 in Edinburgh

A. was B. is C. was going to D. are

2. Bell started ??????.. with ways of transmitting speech.

A. experiment B. to experimenting
C. experimenting D. experimented

3. He was a Scotsman although he later ????? to Canada

A. emigrated B. moved C. lived to D. born in

4. Thomas Watson was Bell?s??????.

A. servant B. assistant C. guard D. brother

5. Bell and Watson introduced the telephone in ???.

A. 1870 B. 1847 C. 1877 D. 1876
Some photos of Alexander Graham Bell
March 3th, 1847, Scotland - A telephone inventor.
He was speaking into the telephone in 1876
He was at the opening of the public telephone in Paris
He died in 1922
Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
* Homework :
Learn new words by heart
Retell some events about Alexander Graham Bell.
- Prepare the next lesson ? Unit2 : Write?

Avatar
Thầy Quyết nên gửi bản slide để mọi người tải về có thể chỉnh sửa sử dụng chứ!
 
Gửi ý kiến