Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Thị Minh Hằng
Ngày gửi: 14h:51' 26-02-2019
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 10A2
Buôn bán
Du lịch
Ngân hàng
Thể dục thể thao
Chuong IX
D?A LÍ D?CH V?
BÀI 35
VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI
* Khái niệm:

I. Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ
Là ngành không trực tiếp tạo ra sản phẩm.
1. Cơ cấu
* Phn lo?i cĩ 3 nhĩm ngnh:
Dịch vụ kinh doanh: Giao thông vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp.
Dịch vụ tiêu dùng: Hoạt động buôn bán, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao).
Dịch vụ công cộng: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể..Kết hợp SGK cho biết các hình bên thuộc nhóm nào?
D?ch v? kinh doanh
Dịch vụ công cộng
Dịch vụ tiêu dùng
2.Vai trò

Sản phẩm
Tiêu thụ
Nông nghiệp
Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.

Vận chuyển máy móc
phân bón
thuốc trừ sâu
Vận chuyển sản phẩm
Sử dụng tốt hơn nguồn lao động tạo thêm việc làm.

Giới thiệu việc làm
Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học.
Du l?ch H? Long

3. Ñaëc ñieåm vaø xu höôùng phaùt trieån.
- Lao ñoäng trong ngaønh dòch vuï taêng nhanh.
- Có sự chênh lệch lớn trong tỉ trọng cơ cấu lao động giữa các nước phát triên và đang phát triển.


năm 2016

Nhóm 1: phân tích nhân tố - ảnh hưởng 1,2 và cho ví dụ.
Nhóm 2: Phân tích nhân tố - ảnh hưởng 3,4 và cho ví dụ.
Nhóm 3: Phân tích nhân tố - ảnh hưởng 5,6 và cho ví dụ.
II. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ CAÙC NGAØNH DÒCH VUÏ
Nhân tố
Anh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ
Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
Quy mô cơ cấu dân số
Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
Việc tổ chức các loại hình dịch vụ
Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
Quy định mạng lưới ngành dịch vụ
Tài nguyên thiên nhiên
Di sản văn hóa, lịch sử
Cơ sở hạ tầng du lịch
Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch
Mức sống và thu nhập thực tế
Sức mua nhu cầu dịch vụ
Nh?ng hoạt động dịch vụ phục vụ tết Nguyên đán t?i Vi?t Nam
Múa lân
Chợ hoa
Gói bánh chưng
Vui choi
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI
Dựa vào hình 35, nhận xét về sự phân hóa ti trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?
HOA KÌ
CANAĐA
HOA KÌ
ÔXTRÂYLIA
BRAXIN
LIÊN BANG NGA
MÊHICÔ
ACHENTINA
TRUNG QUỐC
ẤN ĐỘ
NAM PHI
ANGIÊRI
ANGÔLA
XUĐĂNG
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI
Ở Các nước phát triển ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP (trên 60%).
Còn ở các nước đang phát triển, tỷ trọng của dịch vụ thường chỉ dưới 50%.
Trn th? gi?i cc thnh ph? c?c l?n , d?ng th?i l trung tm d?ch v? l?n: NiuIooc, Lun Dơn, Tơkiơ.
Ở nöôùc ta Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh laø caùc trung taâm giao dòch, thöông maïi coù vai troø raát quan troïng.
Kết hợp SGK và kiến thức thực tế, hãy cho biết ở nước ta ngành dịch vụ thường tập trung ở đâu?
Bản đồ du lịch Việt Nam
HÀ NỘI

Tp. Hồ Chí Minh
Hạ Long
Cửa lò
Thuận An
Lăng Cô
Nha Trang
Đà Lạt
Vũng Tàu
Diện Biên Phủ
Hang Pắc Bó
Cố đô Huế
Dinh độc Lập
 
Gửi ý kiến