Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Hà
Người gửi: Hàn Thị Quỳnh
Ngày gửi: 20h:50' 13-04-2018
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Presented by Nguyen THI Thanh Ha
Nguyen Tat Thanh high school
Types of charts
pie chart
line chart
Bar/ column chart

Lead-in

Today we are going to describe a chart.

Unit 16: historicAl places

PERIOD 103
Lesson 4: writing
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM IN 2001 AND 2002
(From the USA, France, and Australia)
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
1. According to the chart, the USA had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001.
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
2. 99,700 French visitors arrived in Vietnam in 2001.
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
3. Australia had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002.
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
4. No, it isn’t.
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
5. France had more visitors to Vietnam in 2002.
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration, 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
6. The number of American visitors to Vietnam increased from 230,470 in 2001 to 259,967 in 2002.
2. Body
3. conclusion
1. Opening
Outline for writing a chart
1. Opening
1. What does the chart describe?
The chart shows/
presents/
displays/
describes…
The chart is about…
The chart deals with…

Eg: The chart presents the population of Vietnam from 2007 to 2012.
1. Opening
2. Where is the source of the chart from?

The source of the chart is from/provided by…

Eg: The source of the chart is from Vietnam National Administration of Tourism.
(Source: Vietnam National Administration of Tourism)
1. Opening
3. What is the main change showed the chart?

In general,/Generally,/Overall,…
It can be seen from the chart that…/ As can be seen ...
It is clear from the chart that…

Eg: In general, the population of Vietnam increased steadily from 2007 to 2012.
1. Opening – adverbs to describe the speed of change
rapidly/quickly/swiftly (nhanh chóng)

suddenly (đột ngột)

Eg: The pollution rate increased rapidly from 2009 to 2012.
1. Opening – adverbs to describe the speed of change
steadily/gradually

(từ từ, ổn định)

slowly (chậm)

Eg: The unemployment rate decreased gradually from 2009 to 2012.
2. Body – structures to describe the increase
S + increase/rise/go up/climb/inflate by|to + number/percent

Eg: The population of Vietnam went up to 2% in 2012.

S + increase/rise/go up/climb/inflate from + ....... + to + .............

Eg: The number of endangered species increased from 1900 to 2100.2. Body – structures to describe the decrease
S + decrease/fall/drop/reduce/decline by|to + number/percent

Eg: The unemployment rate fell by 5% in 2010. 

S + decrease/fall/drop/reduce/decline from + ....... + to + ............

Eg: The price of gold dropped from five million dongs to four million dongs.
2. Body – adverbs to describe the amount of increase or decrease
dramatically/
sharply/hugely/
considerably/
significantly
(nhiều, đáng kể)
Eg: The number of students increased sharply from 300 in 2001 to 3900 in 2003.

Or In 2003, the number of students rose dramatically by 3000 in comparison with that in 2002.
2. Body – adverbs to describe the amount of increase or decrease
moderately/
slightly/
(nhẹ, vừa phải)

Eg: The number of teachers fell slightly from 1015 in 2002 to 1013 in 2003.

Or In 2003, the number of teachers declined moderately by 2 in comparison with that in 2002.
2. Body – comparative structure (cấu trúc so sánh)
A + be + (number/percent) + higher/lower than that of B

Eg: The population of Hanoi is (3.000.000) higher than that of Haiphong.

Or The population of Haiphong is (3.000.000) lower than that of Hanoi.
3. Conclusion
What can be concluded from the chart?

In conclusion,…
In summary,…
To sum up,…

Eg: In conclusion, the population of Vietnam rose gradually from 2007 to 2012.
4. Transition words (một số từ chuyển tiếp):
According to the chart (theo như biểu đồ)
- In contrast (ngược lại)/
However (tuy nhiên)/
On the other hand (mặt khác)…
Like (giống như)/
Unlike (không như)…
- Although (mặc dù)
Besides (bên cạnh đó) /
Moreover (Hơn nữa)/
Furthermore (thêm vào đó)…
- Likewise (tương tự như vậy)
Based on the answer to the questions above, Write a description of the chart.

While writing
99,700
84,085
96,624
(Source: Vietnam National Administration , 2002)
230,470
259,967
111,546
VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM
(From the USA, France and Australia)
1. What does the chart describe?
2. Where is the source of the chart from?
3. What is the main change showed in the chart?
4. Which countries had the biggest and smallest number of visitors to Vietnam in 2001 and 2002?
5. What is the difference between the country which had the biggest number of visitors and the country which had the smallest one?
6. How did the number of American/French/Australian visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with that in 2001?
7. What can be concluded from the chart?
The chart shows the number of visitor arrivals to Vietnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002 according to Vietnam National Administration of Tourism. It is clear from the chart that the number of visitors to Vietnam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart; the USA had the biggest number of tourists to Vietnam with 230,470 visitors in 2001 and 259,967 in 2002. France ranked second with 99,700 visitors in 2001 and 111,546 in 2002. Australia had a little fewer visitors than France although the number of Australia sightseers to Vietnam increased from 84,085 in 2001 to 96,924 in 2002.


Post writing
-Find a partner.
-Exchange your writing with your partner.
- Read your partner’ s writing and correct his/ her mistakes.
Homework
Write a description of the chart below.
Prepare for the Language Focus of Unit 16 in advance.

The graph below shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000.
1. The chart describes how people traveled to and from work in Europe in 1960, 1980, and 2000.
2. According to the chart, more Europeans commuted by bus in 1960 than in 1980 and 2000.
3. According to the chart, more and more Europeans used cars as the main means of transportation to and from work between 1960 and 2000.
4. According to the chart, the umber of Europeans who rode their bicycles to work was lowest in 1980.
5. According to the chart, the number of people who walked to work in Europe was highest in 1960.
6. According to the chart, the most popular means of transportation for Europeans in 2000 when traveling to and from work was bus.
T
F
T
F
T
F
Good bye
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến