Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Books

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:09' 27-09-2021
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
12 A6 - TRAN PHU HIGH SCHOOL
ENGLISH 12 – UNIT 11: BOOKS
PERIOD 69 - WRITING
Welcome to all the teachers
Writing a book report
Activity 1: Answer the questions.
What kind of books do you enjoy reading ?(comic, thriller, detective, science ,novel books or short stories ).
What books / stories have you studied lately ?
I. WARM UP
Unit 11: BOOKS * Period 69: Writing ( Writing a book report )

II. Pre- writing:(Work in groups)
Read the story “Chi Pheo” and report some main ideas about the book.
“Chi Pheo” a short story is written by Nam Cao.The story set in Vu Dai village, where Chi Pheo lives. He grows up and becomes a strong and kind farmer. He works for Ba Kien but Ba Kien put him in prison. When he returns , he meets Thi No and falls in love with her.…. .
Nam Cao is famour for the short stories – interesting, sensitive,sympathetic. They give us pictures of the hard life of poor farmers in the old society.Unit 11: BOOKS * Period 69: Writing ( Writing a book report )
Unit 11: BOOKS Lesson 4- Writing ( Writing a book report)
The title of the book
The book’s author
The main character
Your opinion
……………….
 Writing a book report.
Name what you should mention in your book report?
Chi Pheo
Nam Cao
Chi Pheo
Interesting
Task 1: Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions under the correct headings.
* Questions to be answered:
1. What was your opinion of the book?
2. Where is the book set?
3. Would you recommend the book?
4. Who is the author?
5. What is the main theme of the story?
6. Who are the main characters?
7. What is the title of the book?
8. What is the plot of the story?
9. What type of book is it?
Unit 11: BOOKS * Lesson 4- Writing ( Writing a book report)
II. PRE- WRITING
I.WARM UP
Activity 1: Pre- writing
Work in groups and put the questions under the correct headings
Unit 11: BOOKS * Lesson 4- Writing ( Writing a book report)
HEADINGS
General introduction:
What is the title of the books?
Who is the author?
What type of book is it?
Summary of the book’s content:
Where is the book set?
What is the main theme of the story?
Who are the main characters?
What is the plot of the story?
Conclusion:
What was your opinion of the book?
Would you recommend the book?
Write a report on the short story “NEW YORKERS” based on the results of activity 2.
( Work in groups )
While - writing
Activity 2


Task 2: Work in pairs


Ask and answer the above questions
about a book you have just read.


Do you know the name of the man on the book?


Have you read New Yorkers by O’ Henry?

Unit 11: BOOKS * Lesson 4: Writing ( Writing a book report )
New Yorkers, short stories of human interest, is written by O’ Henry. The story is, of course, set in New York, where a housewife, a tramp, a lawyer, a waitress, an actress – ordinary people living ordinary lives there at the beginning of the century. The city has changed greatly since that time, but its people are much the same. Some are rich, some are poor, some are happy, some are sad, some have found love, some are looking for love.
O’ Henry’s famous short stories – sensitive, funny, sympathetic – give us vivid pictures of the everyday lives of these New Yorkers.
Unit 11: BOOKS * Lesson 4- Writing ( Writing a book report)
Read the following book report, divide it into three parts according to the headings. Answer the 9 questions in the course book.
******************************
General introduction:
Unit 11: BOOKS * Lesson 4- Writing ( Writing a book report)
Suggested answer:
1. What is the title of the books?
2. Who is the author?
3. What type of book is it?
4. Where is the book set?
5. What is the main theme of the story?
6. Who are the main characters?

7. What is the plot of the story?

8. What was your opinion of the book?9. Would you recommend the book?
New Yorkers, short stories of …………., is written by O’ Henry.
Summary of the book content:
Conclusion:
The story is…………………,some are looking for love.
O’Henry’s famous short stories…………. lives of these New Yorkers.
- New Yorkers
- O’ Henry
- Human interest.
- In New York.
- The lives of ordinary New Yorkers.
- New Yorkers ( a housewife, a tramp, a lawyer, a waitress, an actress).
- The city has changed greatly since that time, but its people are much the same.
- O’ Henry’s famous short stories – sensitive, funny, sympathetic – give us vivid pictures of the everyday lives of these New Yorkers.

- Yes / No.
* Correct written work.

* Check the ideas and common mistakes.
Grammar Spelling
Post - writing
Activity 3
Task 3: Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2.
Unit 11: BOOKS * Lesson 4 – Writing ( Writing a book report)
Suggested answers:
I would like to introduce you New Yorkers, short stories of human interest. The story was written by O’ Henry. It is, of course, set in New York, where a housewife, a tramp, a lawyer, a waitress, an actress – ordinary people living ordinary lives there at the beginning of the century. The city has changed greatly since that time, but its people are much the same. Some are rich, some are poor, some are happy, some are sad, some have found love, some are looking for love. New Yorkers is really a sensitive, funny, and sympathetic story. It gives us vivid pictures of the everyday lives of these New Yorkers.
III. HOMEWORK:
Write a report on the book you have recently read or you can choose some other books.
I am the most beautiful.
I am very sleepy.
I am missing my lover.
Alexandre Dumas; 1802 - 70), nhà văn Pháp. Mới đầu, soạn những vở kịch đram lãng mạn: từ 1825, cùng với bạn cho diễn vở "Săn bắn và tình yêu"; tiếp đến    là các vở "Hăngri III và triều đình" (1829), "Ăngtôni" (1831), vv.. Sau đó, chuyển sang thể loại tiểu thuyết và viết rất nhiều, tổng số lên tới 257 tập. Thời kì 1840 - 50, là giai đoạn sáng tác sung sức nhất: tiểu thuyết "Ba chàng ngự lâm pháo thủ" (1844)
Unit 11: BOOKS
với các nhân vật sôi nổi, nhiệt tình đã trở thành quen thuộc với bạn đọc khắp năm châu. "Hai mươi năm sau" (1845), "Tử tước Đơ Bragiơlon" (1850) là những tác phẩm nối tiếp của "Ba chàng ngự lâm pháo thủ". "Bá tước Môngtơ - Crixtô" (1844), "Hoàng hậu Macgô" (1845), "Phu nhân Đơ Môngxôrô" (1845)... Đuyma còn là tác giả nhiều tập hồi kí và chuyện kể về những chuyến du hành.
Con Đuyma là Đuyma con (A. Dumas fils; 1824 - 95), cũng là một nhà văn lớn của Pháp, tác giả của cuốn tiểu thuyết và vở kịch cùng tên "Trà hoa nữ".
Duyma. A
THANK YOU FOR JOINING US.
GOODBYE FOR NOW.
END
Tiến trình dạy bài 11- D: Writing - Tiếng Anh 12 (cơ bản).

* Troïng taâm: Vieát baùo caùo veà moät cuoán saùch.
* Tieán trình giôø daïy:
I. Warm up:
- GV neâu yeâu caàu
- HS laøm vieäc theo nhoùm. Nhoùm naøo lieät keâ ñuû yù nhaát seõ thaéng cuoäc.
- GV goïi moät vaøi HS ñaïi dieän nhoùm trìng baøy yù kieán cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp.
- GV taäp trung caùc yù kieán vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng.
- GV daãn vaøo baøi môùi → Writing a book report.
II. New Lesson:
Task 1:
- GV giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch laøm.
- HS laøm vieäc theo nhoùm vaø gheùp caùc caâu vaøo vò trí ñuùng.
- GV ñi quanh ñeå giuùp ñôõ vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng.
- Task 2:
- GV ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù ( Would you like to read the book? ……) ñeå giôùi thieäu taùc phaåm New Yorkers cuûa O. Henry.
- GV cung caáp maãu cho hoaït ñoäng vieát baèng caùch phaùt phieáu baøi taäp cho töøng HS.
Phiếu bài tập: Read the following book report, divide it into three parts according to the headings. Answer the 9 questions in the course book.
New Yorkers, short stories of human interest, is written by O` Henry. The story is, of course, set in New York, where a housewife, a tramp, a lawyer, a waitress, an actress - ordinary people living ordinary lives there at the beginning of the century. The city has changed greatly since that time, but its people are much the same. Some are rich, some are poor, some are happy, some are sad, some have found love, some are looking for love.
O` Henry`s famous short stories - sensitive, funny, sympathetic - give us vivid pictures of the everyday lives of these New Yorkers.
- HS thảo luận theo cặp các câu hỏi và đưa ra 9 câu trả lời về tác phẩm New Yorkers của O. Henry.
- GV tập hợp các câu hỏi và đưa ra các câu trả lời đúng.
Task 3:
- GV nhắc lại yêu cầu bài viết.
- HS làm việc cá nhân, viết nháp ( Nếu đối tượng là HS yếu GV có thể cho các em làm theo nhóm).
- GV đi quanh giúp đỡ nếu cần.
- Chữa bài chéo (cross checking) : HS đổi bài cho nhau. Đưa ra một số tiêu chí như cấu trúc bài viết, lỗi chính tả, ngữ pháp, các ý trong bài, v. v. và hướng dẫn HS cách chữa bài cho nhau.
- HS viết lại theo các phần sữa lỗi.
- GV nhận xét chung và chữa các lỗi phổ biến, điển hình trước lớp.
III. Homework:
_ GV dặn dò bài tập về nhà.

 
Gửi ý kiến