Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Kim Yến
Ngày gửi: 17h:39' 17-05-2019
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
GOOD MORNING, EVERYONE!
UNIT 10: ECOTOURISM
Lesson 3: READING
GO GREEN
Teacher: Ha Thi Kim Yen
Activity 1: Work with a partner. Discuss what tourists can do or see in Costa Rica.
Student A: What do you think tourists can do in Costa Rica?
Student B: I think they can…..
Student A: What do you think tourists can see there?
Student B: I think they can see……..
to discharge (v) /dɪsˈtʃɑːdʒ/
rapidly /ˈræpɪdli/ = quickly
fauna (n) /ˈfɔːnə/
flora /’flɔːrə/
brochure (n)/ˈbrəʊʃə(r)/
destination (n)
/destɪˈneɪʃn/
exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/
to adapt (v) /ədæpt/
pros (n) /proʊs/ >< cons (n) /kɒns/
= advantages >< disadvantages
Vocabulary
1. to discharge (v) /dɪsˈtʃɑːdʒ/:
2. Rapidly (adv) /ˈræpɪdli/:
3. fauna (n) /ˈfɔːnə/:
4. flora (n) /ˈflɔːrə/:
5. brochure (n) /ˈbrəʊʃə(r)/:
6. destination (n) /ˌdestɪˈneɪʃn/:
7. exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/:
8. to adapt (v) /əˈdæpt/:
9. pros (n)/proʊs/>thải ra
= quickly
quần thể động vật
quần thể thực vật
sách nhớ thông tin
nơi đến
đẹp kỳ lạ
sửa lại cho phù hợp, thích nghi
= advantages >< disadvantages
Activity 2:Choose the best title
A. Sustainable Ecotourism and Jobs
B. Pros and Cons of Ecotourism
C. Ecotourism - A Solution to Environmental Problems
1. discharge
b. exciting and unusual
2. fauna (n)
3. flora (n)
4. exotic (a)
5. adapt (v)
a. all the plants of a particular area
c. all the animals living in an area
d. change in order to be suitable for new situations
e. release
Activity 3: Match these words with their meanings.
- more money for the local government to preserve nature
- tourists’ awareness of how to protect the environment
- more jobs and higher income for local people
- changing local people’s way of life
Activity 4: Work in groups to make a list of the positive and negative effects of ecotourism according to the two speakers.
Activity 5:
Activity 6:
Discuss in table groups.
1. Do you agree with Marco that ecotourism can truly solve the problem of pollution?2. Think about what happens to the environment when there are more visitors to a destination. 
Gửi ý kiến