Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Thị Mỹ Phương
Người gửi: Võ Thị Mỹ Phương
Ngày gửi: 21h:55' 04-12-2018
Dung lượng: 16.0 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
Tuesday, December 04, 2018
WARM-UP:
Make exclamatory sentences.
1. cruel / witch
2. considerate / fairy
3. wicked / stepmother
4. fantastic / dancers
What a cruel witch (she is)!
What a considerate fairy (she is)!
What a wicked stepmother (she is)!
What fantastic dancers (they are)!
New lessons
UNIT 6
LESSON 2: A CLOSER LOOK 1
VOCABULARY
- woodcutter /ˈwʊdkʌtə(r)/(n)
- emperor /ˈempərə(r) /(n)
Buddha /ˈbʊdə /(v)
knight /naɪt / (n)
giant /ˈdʒaɪənt / (n)
ogre /ˈəʊɡə(r) /(n)
cunning / ˈkʌnɪŋ / (a)
fierce / fɪəs / (a)
: người tiều phu
: hoàng đế
: Phật, đức Phật
: hiệp sỹ
: người khổng lồ
: quỹ ăn thịt người
: xảo quyệt
: hung dữ, dữ tợn
CHECKING VOCABULARY
- woodcutter /ˈwʊdkʌtə(r)/(n)
- emperor /ˈempərə(r) /(n)
Buddha /ˈbʊdə /(v)
knight /naɪt / (n)
giant /ˈdʒaɪənt / (n)
ogre /ˈəʊɡə(r) /(n)
cunning / ˈkʌnɪŋ / (a)
fierce / fɪəs / (a)
: người tiều phu
: hoàng đế
: Phật, đức Phật
: hiệp sỹ
: người khổng lồ
: quỹ ăn thịt người
: xảo quyệt
: hung dữ, dữ tợn
1. These are popular characters in folk tales. Match the characters with the pictures. Can you add more?


H. witch
G. giant
F. princess
E. fairy
D. knight
C. Buddha
B. emperor
A. woodcutter
2. These creatures are popular characters in folk tales. Match the creatures with the pictures. Can you add more?
H. eagle
G. ogre
F. lion
E. tortoise
D. fox
C. hare
B. wolf
A. dragon
3.a. The adjectives in the box are often used to describe characters in folk tales. Put them into the correct columns. Can you add more?brave
cruel
fierce
kind
wicked
cunning
evil
mean
greedy
generous
cheerful


3.b. Now use these adjectives to describe some characters in one of your favourite folk tales.
Example:
There’s a wolf in Little Red Riding Hood. He’s cunning and wicked.
There is fairy in Cinderella. She is kind.
There is a prince in Snow White and 7 Dwafts. He is brave.
Pronunciation
Intonation in exclamatory sentences
4. Listen and repeat the sentences, paying attention to intonation. Do they have rising or falling intonation?.
1. What a colourful hat she is wearing!
2. What a time we’ve had today!
3. What beautiful eyes she has!
4. What a nice day it is!
5. What good news it is!
5. Practise these sentences. Then listen and repeat.
1. What a beautiful princess she is!
2. What brave knights they are!
3. What a big nose the wolf has!
4. What a fierce ogre it is!
5. What a handsome prince he is!
+
HOMEWORK
- Learn the new words by heart.
- Practice intonation in exclamatory sentences.
- Do exercises A1,2 in workbook (P.44).
- Prepare for Unit 4: Closer look 2.
Goodbye!
See you again!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến