Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Gia Đức Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:23' 24-01-2010
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 0 người
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Hung Vuong High School
WELCOME TO OUR CLASS
0
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
1
2
3
4
5
6
Game rules :The class is divided into two groups, each group respectively chooses a number and find the word basing on the suggestions. Which group that can find out the down word (the number 8) wins the game.
P
O
P
M
U
S
I
C
7
8
Crossword Game
Warm up
8
6
6
9
6
9
7
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Warm up
What is a profile ?
It is a short biography of somebody.
Tiểu sử vắn tắt.
PROFILE
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
UNIT 12:
Lesson 4: Writing
Music
Write a profile.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
A profile
of a musician
Date of birth
Major achievements
Name
Place of birth
Family
Unit 12 - Lesson 4: Writing
I. Before you write:
Famous songs/
musicals
What does a profile usually include?
Date of death
Activity 1.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
I. Pre-writing
PRE - WRITING
MUSIC
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
MUSIC
I. Pre-writing
1. Vocabulary
+ Compose /kəm`pouz/ (v):
Sáng tác
+ Tune / tju:n/ (n):
Giai điệu
+ Ragtime / `rægtaim/ (n):
Nhạc ractim
 Composer (n)
 Rag (n)
+ Artist / `ɑ:tist/
Nghệ sĩ
 Artistic (adj)
+ Profile / `proufail/ (n)
Tiểu sử
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Trinh Cong Son composed a lot of songs
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
= Melody
Tune
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
The song “Dua Be” was sung by more than 60 Vietnamese artists
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
MUSIC
I. Pre-writing
1. Vocabulary
2. Checking
3. Prediction
II. While-writing
While - writing
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Use the verbs in the simple past tense.
NOTES
S + V (past tense) ...
Use prepositions , conjunctions when necessary .
For example: on, in, at, and, but,…
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Unit 12 - Lesson 4: Writing
I. Before you write:
Activity 2 - Task1.
Scott Joplin, a famous American musician
Use the prompts to make up complete sentences about Scott Joplin
E.g. Scott/ be/ born/ Texas/1886/,/ poor/ but/ musical black family.
1. He / learn/ play/ music/ when/ he/ be/very/ young.
2. Scott/ learn/ play/ works/ composers/ Bach, Beethoven and Mozart/ as well as/ compose/ music
3. He/ quickly/ become/ famous.
4. His tunes/ be/ wonderful mixture/ classical European and African beats/ which/ be known as Ragtime.
5. All in all/ he/ write/ 50 piano rags/,/ and be / King of Ragtime.
6. Scott Joplin/ die/ 1917.
=> Scott was born in Texas in 1886, in to a poor but musical black family.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
1. He learnt to play music when he was very young.
2. Scott learnt to play the works of composers like Bach, Beethoven and Mozart as well as to compose music.
3. He quickly became famous
4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime.
5. All in all, he wrote 50 piano rags and was called the King of Ragtime.
6. Scott died in 1917
Unit 12 - Lesson 4: Writing
Scott Joplin’s Profile
0. Scott was born in Texas in 1886, in to a poor but musical black family.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Van Cao
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
I. Pre-writing
1. Vocabulary
2. Checking
3. Prediction
II. While-writing
1. Task 1
2. Task 2
Task 3: Work in groups of four in 10 minutes, write a profile about Van Cao. Using the information of task 2 and the cues in the textbook.
3. Task 3
Writing a profile
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Name: Van Cao Born: 15 – 11 – 1923
Place of birth: Nam Dinh Family: Poor workers
Start composing music: when very young
First song: 1939 , quickly famous
Tien Quan Ca (National Anthem ): 1944
Artistic works: songs , poems , paintings
Died: 10 -7 - 1995
Unit 12 - Lesson 4: Writing
II. While you write - Task 2.
Write about the life story of Van Cao.
Known as a very talented musician and highly appreciated by Vietnamese people
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
- He / be born / November 15th , 1923 / Nam Dinh / a poor worker’s family.
- He / start / composing music / when he/ be/ very young.
- He /compose / first song / 1939 / and / quickly become/ famous.
- 1944 / he / write /Tien Quan Ca / our National Anthem
- Van Cao / not only / write / songs / poems / but also/ draw / paintings.
- He / die / July 10th,1995 .
Unit 12 - Lesson 4: Writing
II. While you write - Task 2.
Use the prompts bellow, write about the life story of Van Cao.
Work
group
You may begin with: “Van Cao who was known as a very talented musician and highly appreciated by Vietnamese people is one of the greatest musicians in Vietnam...
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
- Van Cao / be born / November 15th , 1923 / Nam Dinh / a poor worker’s family.
- He / start / composing music / when he/ be/ very young.
- He /compose / first song / 1939 / and / quickly become/ famous.
- 1944 / he / write /Tien Quan Ca / our National Anthem
Van Cao / not only / write / songs / poems / but
also/ draw / paintings.
- He / die / July 10th,1995 .
Unit 12 - Lesson 4: Writing
III. After you write.
You may begin with: “Van Cao who was known as a very talented musician and highly appreciated by Vietnamese people is one of the greatest musicians in Vietnam...
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
I. Pre-writing
1. Vocabulary
2. Checking
3. Prediction
II. While-writing
1. Task 1
2. Task 2
3. Task 3
POST – WRITING
II. Post-writing
Correction
Writing a profile
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Unit 12 - Lesson 4: Writing
Van Cao`s Profile.
“Van Cao who was known as a very talented
musician and highly appreciated by Vietnamese
people is one of the greatest musicians in Vietnam.
He was born on November 15th , 1923 in Nam Dinh,
into a poor worker’s family.
He started composing music when he was very young.
He composed the (his) first song in 1939 and quickly
became famous.
In 1944, he wrote Tien Quan Ca, our National Anthem.
Van Cao not only wrote many famous songs, poems
but also he drew paintings.
He died on July 10th,1995, but his musical career
live forever.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Unit 12: Music-Lesson 4: Writing
Consolidation
What have we written?
We have written a profile of some famous musicians.
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Homework
Write a profile of a famous
person you know well.
- Prepare Unit 12: Music
Lesson 5: Language focus.
Unit 12 - Lesson 4: Writing
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION.
Goodbye!
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
What kind of music is it? It is popular with young people.
1
Pop music
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
He is playing the ………
2
Guitar
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
The composer who wrote the song “Tien Quan ca ”
Van Cao
3
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong

What kind of music are they playing?
They are playing .
4
Folk music
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
5
What is this?
Violon
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
What kind of music is this?
6
Classical
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong

What is the name of the musical band ?
It`s The...

7
Beatles
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Group B
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Group A
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Unit 12 - Lesson 4: Writing
I. Before you write:
Vocabulary
Compose [əm ’pəUz] (v)
= write musicals
soạn nhạc/ sáng tác
Composer [kəm ’pəUzər] (n)
like Bach, Beethoven, Mozart…
BACH
Beethoven
Mozart
Nhạc sĩ
Tune [tju:n] (n)
Giai điệu
Beat [bi:t](n)
Nhịp
Ragtime [ ræg. taim] (n)
Nhạc ractim, một thể loại dành cho piano, chịu ảnh hưởng của nhạc jazz, rất phổ biến ở Mỹ đầu thế kỷ 20.
Rag [ræg] (n)
Bản nhạc ractim.
All in all [ɔ:l in ɔ:l] (idm)
Nói chung, nhìn chung.
Mixture [`mikst∫ə] (n)
Sự pha trộn, Sự kết hợp
Lương Đức Hạnh - Tran Phu High School - Krong No - Dak Nong
Unit 12 - Lesson 4: Writing
Vocabulary
Appreciated (adj) [ə`pri:∫ieitid]
Artistic works (n) [ɑ:`tistik wə:ks]
Những tác phẩm nghệ thuật
Talented (adj) [`tæləntid]
Có tài, có khiếu
Thưởng thức, đánh giá đúng
 
Gửi ý kiến