Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:22' 14-08-2021
Dung lượng: 105.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
ĐỖ VĂN BÌNH
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
LẬP THẠCH – VĨNH PHÚC
WELCOME TO
MY DIGITAL TEACHING PLANS
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Chi tiết liên hệ: binhbac72@gmail.com
https://violet.vn/quocbinh72
https://facebook.com/d.q.binh
https://www.youtube.com/channel/UCr9-RZ7LvDXAAOibSAsC8Mg
tel: +84987827866
ARTICLES (MẠO TỪ)
2.1. The use of “a”: The indefinite article “a” is placed before singular countable nouns beginning with consonant sounds – Mạo từ bất định “a” được đặt trước các danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một phụ âm. Xem các ví dụ sau:
Eg. a bat - a hat - a lesson - a question - a watch
But: a European - a euro - a unit - a union - a university
Eg. 1. Did you have_______ good time at the party last night?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
2. He tried hard so as to get a seat at_______ university.
A. an B. a C. the D. 0 (no article)
2.2. The use of “an”: The indefinite article “an” is placed before singular countable nouns beginning with vowel sounds - Mạo từ bất định “an” được đặt trước các danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một nguyên âm.
Xem các ví dụ sau:
Eg. an ax - an eye - an icon - an umbrella - an idiom
But: an hour – an heir – an honor
Eg. 1. As for me, I consider reading_______ important part of life.
A. an B. the C. a D. 0 (no article)
2. Anne says that she reads about half_______ hour a day, at least.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
2.3. Use “the”: “the” được sử dụng khi:
a. When the object or group of objects is unique or considered to be unique – Khi vật thể hoặc nhóm vật thể là duy nhất hay được coi là duy nhất:
e.g. the earth, the sun, the sky, the equator,…
b. Before a noun which has become definite as a result of being mentioned the second time – Đứng trước các danh từ được xác định khi nó được lặp lại:
e.g. I live in a small house. The house is really nice.
c. Before a noun made definite by the addition of a phrase or clause – Đứng trước các danh từ được làm cho xác định bởi các cụm từ hoặc mệnh đề theo sau: e.g. the girl in blue; the man with the banner
d. Before a noun which by reason of locality can represent one particular thing – Đứng trước các danh từ được xác định khi nó mang tính địa phương:
eg. Peter is in the garage. (The garage is in Peter’s house)
e. Before superlatives and other words like first, second, last, only, etc. used as adjectives or pronouns – Đứng trước các hình thức so sánh hơn nhất, các từ sau first, second, last, only, etc khi dùng như tính từ hay đại từ. Chẳng hạn:
eg. This is the first time I have ever been to London.
f. Before the well-known places – Đứng trước các địa danh nổi tiếng có tính toàn cầu như: e.g. the Nile, the Thames, the Amazon, the Alp, the Atlantic,…
g. Before some countries’ names – Trước tên một số quốc gia như:
eg. the Union of Arabic Emirates (the U.A.E); the United States (the U.S); the Philippines; the United Kingdom; the former Union of Soviet Socialist Republic (the U.S.S.R)
h. Before the political system of almost all countries – Đứng trước tên quốc gia có thể chế chính trị như:
eg. the Socialist Republic of Vietnam (the S.R.V); the People Republic of China (the P.R.C); the People Democratic of Laos (the P.D.L)
i. Before adjectives to make pronouns – Đặt trước tính từ tạo thành các đại từ như:
e.g. The rich are not always happy.
The poor need help from all communities.
j. Before proper nouns – Đặt trước danh từ riêng chỉ các dòng họ: eg. The Jones went shopping on Sundays.
The Blacks are on your holiday in Mexico.
k. Before a noun of nationality to imply a nation – Đặt trước danh từ chỉ quốc tịch để nói đến một dân tộc như:
eg. The English are used to driving on the left.
The Vietnamese are among the most industrious.
2.4. Omission of “the”: “the” không được sử dụng khi:
a. Before names of places except the above mentioned.
b. Before abstract nouns except when they are used to make sense.
c. Nouns with possessive or demonstrative adjectives.
d. Before nouns of games and parts of body.
Practice Exercises: Bài tập thực hành
01. Did you read_______ book I lent you last week.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
02. I went by_________ train to West of England.
A. a B. the C. one D. 0 (no article)
03. We visited Canada and_______ United States.
A. an B. a C. the D. 0 (no article)
04. I fell in_______ love with him because of his kind nature.
A. a B. the C. an D. 0 (no article)
05. Do you know exactly____ number of Siberian tigers in China?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
06. It is estimated that only 1,000 pandas remain in_______ wild.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
07. It is estimated that about 640 women remain illiterate in________ world, mostly in developing countries.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
08. Did you read the book I lent you___________ last week.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
09. Schooling is compulsory in Australia between________ ages of six and seventeen.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
10. In most social situations, ___________ informality is appreciated.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
11. _______ love is a very strong feeling of affection towards someone who you are romantically attracted to.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
12. A friend in need is___________ friend indeed.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
13. What is your___________ biggest dream in your life?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
14. Did you have___________ good time at the party last night?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
15. The local authorities are conducting a campaign to help___________ disabled.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
16. We should do something immediately to conserve ___________ nature.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
17. Everyone knows what is happening to ___________ earth but we just do not know how to stop it.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
18. Where can people play ___________ water polo?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
19. No water polo player except _________ goalie can hold the ball with both hands.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
20. As for me, I consider reading ____________ important part of life.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
 
Gửi ý kiến