Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong
Ngày gửi: 16h:47' 05-12-2018
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Thu Hòa)
GIÁO VIÊN: Mai Th? Phu?ng

Tru?ng Ti?u h?c & THCS L?c Ph

MÔN: ĐẠO ĐỨC


Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Ki?m tra bài cu:
Quan tâm, giúp d? b?n
Đạo đức :
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 1 : Việc làm nào thể hiện
sự quan tâm, giúp đỡ bạn?
Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
Cho bạn mượn đồ dùng học tập.
Che giấu việc làm sai của bạn .
A
B
C
Đạo đức :
Câu 2: Em đã làm gì để
thể hiện sự
quan tâm, giúp đỡ bạn?
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
*Hoạt động 1: Phân tích truyện
Hôm nay là ngày sinh nh?t Hùng. Em m?i t?t c? các b?n trong l?p cùng an bánh k?o. Các b?n v?a an v?a nói chuy?n vui v?. Hùng không quên d?t m?t h?p gi?y r?ng trên bàn.
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Bạn Hùng thật đáng khen
B?n Hùng đã làm gì trong bu?i sinh nh?t mình?
Bạn Hùng đã chuẩn bị hộp giấy để bỏ vỏ bánh kẹo.
Hãy đoán xem vì sao bạn Hùng làm nhu v?y?
B?n Hùng làm nhu v?y d? gi? gìn v? sinh tru?ng l?p s?ch d?p.
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
K?t lu?n
V?t gi?y rác vào đúng noi quy d?nh là góp ph?n gi? gìn tru?ng l?p s?ch d?p.
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến ( cá nhân).
Tán thành ý kiến em chọn th? d? .
a. Tru?ng l?p s?ch d?p có l?i cho s?c kho?.
b. Tru?ng l?p s?ch d?p giúp em h?c t?p t?t hon.
c. Gi? gìn tru?ng l?p s?ch d?p là trách nhi?m c?a m?i h?c sinh.
d. Gi? gìn tru?ng l?p s?ch d?p th? hi?n lòng yêu tru?ng,
yêu l?p.
d. V? sinh tru?ng l?p ch? là trách nhi?m c?a các bác lao công.
Th? hai ngày 18tháng 11 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
Còn không tán thành ý kiến em hãy chọn thẻ xanh
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp laø bổn phận của mỗi học sinh, điều ñoù thể hiện loøng yeâu trường, yeâu lớp vaø giuùp caùc em được sinh hoạt, học tập trong một moâi trường trong laønh.
K?t lu?n
Th? hai ngày 18tháng 11 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (cá nhân).
1
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
2
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
3
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
4
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
5
Th? hai ngày 18tháng 11 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
1. Em d?ng tình v?i vi?c làm c?a b?n nào trong các tranh dưới đây? Vì sao?
* Hoaït ñoäng 3: Baøy toû thaùi ñoä (thaûo luaän nhoùm ñoâi).
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
Nếu em laø bạn trong tranh 1 vaø 3 em sẽ laøm gì?

Tranh 1:
Không v? b?y lên tu?ng.
Tranh 3:
Không v?t rác b?a bãi.
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
D? gi? gìn tru?ng l?p s?ch d?p, chúng ta nên làm tr?c nh?t hằng ngày , không bôi b?n, v? b?y lên bàn gh?; không v?t rác b?a bãi; di v? sinh đúng noi quy d?nh.
Kết luận
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
* Hoaït ñoäng 3: Baøy toû thaùi ñoä (thaûo luaän nhoùm ñoâi).

Em cần laøm gì để giöõ gìn trường lớp sạch đẹp?
Tru?ng em, em quý, em yêu
Gi? cho s?ch d?p s?m chi?u không quên.
Ghi nh?
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 1)
Củng cố
Th? hai ngày 05 tháng 12 nam 2018
D?o d?c
Em hãy kể những việc em đã làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp?
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận của ai?
 
Gửi ý kiến