Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Hô hấp ở động vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngô hà my
Ngày gửi: 16h:56' 20-10-2018
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: ở động vật an thực vật, xenlulozơ trong cỏ đựược tiêu hóa tại dạ
cỏ. B. lá sách
C. tổ ong. D. múi khế.

Câu 2: Tiêu hoá nội bào là quá trỡnh tiêu hoá thức an bên trong
A. ống tiêu hoá. B.túi tiêu hoá.
C. tế bào. D.hệ tiêu hoá.

Cõu 3: Thức an đưuợc con sứa tiêu hoá
A.trong ống tiêu hoá. B. nội bào.
C. cơ học. D.trong túi tiêu hoá.

Câu 4: Động vật có manh tràng phát triển nhất là?
Động vật ăn thực vật.
Động vật ăn thực vật không nhai lại
Động vật ăn thực vật nhai lại
Động vật ăn tạp
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 5: Trong 4 ngăn dạ dày của động vật nhai lại, ngăn nào có vai trò như dạ dày đơn của động vật ăn thịt?
Dạ lá sách
Dạ cỏ
Dạ múi khế
Dạ tổ ong
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 17
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I.HÔ HẤP LÀ GÌ?
Hãy tìm câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật:
A. Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống
B. Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài
C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống
D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào
I-HÔ HẤP LÀ GÌ?
II-BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ.

II-BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ.
Khái niệm:
Bộ phận cho O2 từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong TB (hoặc máu) và CO2 khuếch tán từ TB (hoặc máu) ra ngoài gọi là bề mặt trao đổi khí.

Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu vào bề mặt trao đổi khí
II-BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ.

II-BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ.
III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP

1./Hô hấp qua bề mặt cơ thể
2./Hô hấp bằng hệ thống ống khí
3./Hô hấp bằng mang
4./Hô hấp bằng phổi+ Chưa có cơ quan hô hấp
+ Chất khí được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể ẩm ướt
Giun đất
+ Cơ quan hô hấp là hệ thống ống khí
+ Chất khí trao đổi trực tiếp giữa tế bào với các ống nhỏ nhất
Côn trùng
+ Cơ quan hô hấp là mang
+ Trao đổi khí diễn ra giữa các phiến mang với môi trường nước

+ Cơ quan hô hấp là phổi
+ Trao đổi khí xảy ra ở các phế nang
Lưỡng cư, bò sát, chim, thú và người
III- CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
Kết luận
Tùy thuộc vào điều kiện, môi trường sống mà các loài động vật khác nhau có cấu tạo về cơ quan hô hấp khác nhau, có hình thức hô hấp khác nhau để phù hợp với chức năng và để thích nghi với môi trường.
Củng cố.
Câu 1:NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng khi nãi ®Ó gióp qu¸ trình trao ®æi khÝ ®¹t hiÖu qu¶ cao, c¬ quan h« hÊp cña ®a sè c¸c loµi ®éng vËt cÇn
A.ph¶i cã hÖ thèng èng khÝ ph©n nh¸nh tíi c¸c tÕ bµo.
B.bÒ mÆt trao ®æi khÝ réng (tØ lÖ giữa diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ vµ thÓ tÝch c¬ thÓ lín), cã nhiÒu mao m¹ch vµ m¸u cã s¾c tè h« hÊp.
C.bÒ mÆt trao ®æi khÝ máng vµ Èm ­ưít gióp O2 vµ CO2 dÔ dµng khuÕch t¸n qua.
D.cã sù l­ưu th«ng khÝ (nư­íc vµ kh«ng khÝ l­ưu th«ng) t¹o ra sù chªnh lÖch vÒ nång ®é khÝ O2 vµ CO2 ®Ó c¸c khÝ ®ã dÔ dµng khuÕch t¸n qua bÒ mÆt trao ®æi khÝ.
Câu 2:Nhãm ®éng vËt cã bÒ mÆt trao ®æi khÝ lµ c¶ phæi vµ da lµ
A.bß s¸t. B.l­ưìng cư­. C.c¸. D.chim.
Câu 3:Nhãm ®éng vËt h« hÊp cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¹n lµ
A.l­ưìng cư­. B.bß s¸t. C.thó. D.chim

Cõu 4: Diều không đúng khi nhận xét chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất vỡ
A.ph?i cú ?ng khớ cú mao m?ch bao quanh.
B.có đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.
C.phổi và hệ thống túi khí chiếm một thể tích rất lớn khi hoạt động bay.
D.nh? hệ thống túi khí nờn khi th? ra hớt vo d?u cú khụng khớ giu ụxi qua ph?i
Câu 5:Phổi của thú có hiệu quả TĐK hiệu quả hơn ở phổi của lưỡng cư và bò sát là do:
A.phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.
B.phổi thú có cấu trúc lớn hơn.
C.phổi thú có khối lượng lớn hơn.
D.phổi thú có nhiều phế nang ,diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.
III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP

1./Hô hấp qua bề mặt cơ thể

III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
2./Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Lỗ thở
*
O2
CO2
Thành mặt bụng
Hình 17.2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí ở côn trùng
III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
3./Hô hấp bằng mang
III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
III-CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
4./Hô hấp bằng phổi

Hình 17.5. Phổi và phế nang ở người
Thành phần KK hít vào và thở ra
 
Gửi ý kiến