Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 11 >


Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thoát hơi nước (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo) (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Hô hấp ở động vật (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tuần hoàn máu (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cân bằng nội môi (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ôn tập chương I (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hướng động (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ứng động (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành: Hướng động (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Điện thế nghỉ (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Truyền tin qua xináp (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tập tính của động vật (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Hoocmôn thực vật (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giấm, chiết, ghép (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0