Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 11 >


Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thoát hơi nước (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo) (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Hô hấp ở động vật (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tuần hoàn máu (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cân bằng nội môi (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ôn tập chương I (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hướng động (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ứng động (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành: Hướng động (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Điện thế nghỉ (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Truyền tin qua xináp (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tập tính của động vật (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Hoocmôn thực vật (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giấm, chiết, ghép (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Slide0