Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày gửi: 20h:55' 11-01-2018
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 358
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 19: BÀI 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
1919 - 1925
Lịch Sử 9
I/. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Viên gạch hồng
18.6.1919
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
BÀI 16: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
-6/1919 gửi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam.
-7/1920 đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.
-12/1920 Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
-1921 Sáng lập ra hội liên hiệp các dân tộc và thuộc địa.
- Sáng lập ra báo người cùng khổ,viết bài cho báo nhân đạo,viết Bản án chế độ thực dân Pháp
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
-6/1923 Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân.
-Người ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa làm việc.
-1924 Dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản và phát biểu tham luận.
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Quá trình thành lập Hội VNCMTN?

Nhóm 2: Hoạt động chủ yếu của Hội VNCMTN?

Nhóm 3: Vai trò của hội VNTNCM đối với cách mạng Việt Nam?
Nhà số 13( nay 248-250)
đường Văn Minh- Quảng châu(1924)
Tổ chức “Cộng sản Đoàn” có 7 đồng chí:
Lê Hồng Phong,
Hồ Tùng Mậu,
Lê Hồng Sơn,
Lưu Quốc Long
Trương Văn Lĩnh,
Lê Quang Đạt
Lâm Đức Thụ.
Tiết 20 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc.
6/1925 Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên mà nòng cốt là cộng sản đoàn.
* Hoạt động:
+Huấn luyện: -Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị.
-Chọn thanh niên ưu tú đi học.
+Tuyên truyền:- 6/1925 Xuất bản báo Thanh niên.
-1927 Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.
-1928 Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C
L Ê N I N
T U Y Ê N T R U Y Ề N
V Ă N B A
N G Ư Ờ I C Ù N G K H Ổ
Đ Ừ Ơ N G K Á C H M Ệ N H
Q U Ả N G C H Â U
1
2
3
4
5
6
7
Y
Ê
U
N
Ư
Ơ
C
Hàng ngang số 1 gồm 12 ô:
Bản yêu sách…gửi tới HN Vecxay 1919, ký tên ai?
Hàng ngang số 2 gồm 6 ô:
NAQ đọc sơ thảo luận cương của ai?
Hàng ngang số 3 gồm 11 ô:
Một trong hai hoạt động của Hội VNTNCM ?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô:
Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài Bác Hồ có tên gọi là gì ?
Hàng ngang số 5 gồm 12 ô:
Ở Pháp NAQ làm chủ báo nào ?
Hàng ngang số 6 gồm 13 ô:
Một tài liệu dùng để huấn luyện cán bộ CM tại Quảng Châu ?
Hàng ngang số 7 gồm 9 ô:
Hội VNTNCM được thành lập ở đâu của Trung Quốc ?
Y Ê U N Ư Ớ C
 
Gửi ý kiến