Violet
Baigiang

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Bài giảng

  Bài 62. Môi trường

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Triều
  Ngày gửi: 12h:54' 24-12-2021
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 101
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI GIẢNG DỰ THI GVDG CẤP TỈNH
  MÔN KHOA HỌC LỚP 5
  Bài 62: Môi trường
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀNG LONG
  Giáo viên: Nguyễn Thanh Triều
  Trường tiểu học Đỗ Văn Nại
  Kể tên một số động vật đẻ con.
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
  Kể tên một số động vật đẻ trứng.
  Động vật đẻ con: chó, mèo, bò, sư tử, voi….
  Động vật đẻ trứng: gà vịt, rắn, thằn lằn, ….
  Điền những từ có trong ngoặc đơn vào chỗ chấm :
  Hoa là cơ quan …………của những loài thực vật có hoa .
  Cơ quan…………..đực gọi là ………Cơ quan sinh dục
  cái gọi là………
  sinh dục
  nhị
  sinh sản
  nhụy
  ,
  (
  ,
  ,
  )
  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI
  NGUYÊN THIÊN NHIÊN
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Hoạt động 2: Môi trường là gì?
  Đọc thông tin và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào?
  B?n s?ng ? g?n m?t khu r?ng, bn m?t dịng sơng hay ? m?t vng ven bi?n, ? dơ th? hay lng qu,.; d s?ng ? du thì t?t c? nh?ng gì cĩ xung quanh b?n cung l mơi tru?ng c?a b?n. Cĩ th? nĩi mơi tru?ng l nh ?, tru?ng h?c, lng xĩm c?a b?n,. Cung cĩ th? nĩi, mơi tru?ng l t?t c? nh?ng gì trn tri d?t ny, bao g?m: bi?n c?, sơng ngịi, h? ao, d?t dai, sinh v?t, khí quy?n, nh sng, nhi?t d?,.
  Nhu v?y, mơi tru?ng bao g?m nh?ng thnh ph?n t? nhin nhu d?a hình, khí h?u,th?c v?t, d?ng v?t, con ngu?i,.v nh?ng thnh ph?n do con ngu?i t?o ra (nhn t?o) nhu lng m?c, thnh ph?, cơng tru?ng, nh my,.
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  a)- Con ngöôøi, ñoämg vaät, thöïc vaät…
  Laøng xoùm, ñoàng ruoäng, coâng cuï laøm ruoäng,vaø moät soá phöông tieän giao thoâng
  Nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng, ñaát …
  b) Con ngöôøi, thöïc vaät, ñoäng vaät …
  Nhaø cöûa,phoá xaù, nhaø maùy, caùc phöông tieän giao thoâng...
  Nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng, ñaát…
  c)- Thöïc vaät, ñoäng vaät,…(soáng treân caïn vaø döôùi nöôùc )
  - Nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng vaø ñaát…
  d)-Thực vật, động vật,.(sống dưới nước )
  - Nước, không khí, ánh sáng và đất.
  1
  3
  4
  Môi trường rừng
  Môi trường nước
  Môi trường làng quê
  Môi trường đô thị
  2
  Từ thông tin trên, em hãy xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào?
  Môi trường là gì?
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Môi trường là tất cả những gì trên Trái Đất này , bao gồm: biển cả, sông ngòi, hồ ao, đất đai, sinh vật, khí quyển, ánh sáng, nhiệt độ,…
  Trong các thành phần môi trường dưới đây, thành phần nào là thành phần tự nhiên, thành phần nào do con người tạo ra?
  Môi trường đô thị
  Môi trường làng quê
  Môi trường nước
  Môi trường rừng
  Môi trường tự nhiên
  Môi trường nhân tạo
  Môi trường đô thị
  Môi trường rừng
  Môi trường làng quê
  Môi trường nước
  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Có mấy loại môi trường?
  Có 2 loại môi trường: môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Hoạt động 3: Một số thành phần của môi trường địa phương.
  Nhóm lớn
  + Nơi em sống ở làng quê hay đô thị?.
  + Hãy kể một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.

  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Hoạt động 3: Một số thành phần của môi trường địa phương.
  Thành phố Trà Vinh là môi trường đô thị.
  Thành phần của môi trường ở đây gồm:
  - Môi trường tự nhiên: Đất, nước, không khí, ánh sáng, sinh vật…
  - Môi trường nhân tạo: Nhà cửa, phố xá, trường học, bệnh viện, phương tiện giao thông,…

  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Hoạt động 3: Một số thành phần của môi trường địa phương.

  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Hoạt động 3: Một số thành phần của môi trường địa phương.
  Em cần làm gì để góp phần xây dựng và giữ gìn môi trường sống nơi em ở?

  Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021
  Khoa học
  Môi trường
  Hoạt động 4: Môi trường mơ ước.
  - Em mơ ước được sống ở một môi trường
  nào?
  - Ở đó có các thành phần môi trường như thế nào?
  Em hãy suy nghĩ và trình bày mơ ước của mình trước lớp.
  Cá nhân
  Trò chơi
  Rung chuông vàng
  Có 5 câu hỏi trắc nghiêm. Mỗi câu hỏi có 4 phương án A,B,C,D
  Giáo viên lần lượt đọc từng câu hỏi, các em sẽ chọn 1 phương án đúng nhất. Em nào trả lời đúng sẽ được tiếp tục thi tiếp ( trả lời ngay sau 10 giây quy định).
  Người chiến thắng là người trả lời đúng đến câu hỏi số 5.
  Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
  Môi trường bao gồm những gì ?
  Câu 1
  A. Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng .
  B. Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng .
  C. Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi.
  D. Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )
  CHÚC MỪNG CÁC CÁC CON !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Rung chuông vàng
  Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
  Hình dưới đây minh hoạ cho môi trường nào ?

  Câu 2
  A. Moâi trường nước
  B. Moâi trường rừng
  C. Moâi tröôøng ñoâ thò
  D. Moâi tröôøng laøng queâ
  CHÚC MỪNG CÁC CON !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Rung chuông vàng
  Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
  Moâi tröôøng goàm coù nhöõng thaønh phaàn naøo?

  Câu 3
  A. Thành phần tự nhiên và con người.
  B. Làng mạc và thành phần nhân tạo.
  C. Thành phần nhân tạo và môi trường đô thị.
  D. Thành phần tự nhiên và thành phần nhân tạo.
  CHÚC MỪNG CÁC CON !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Rung chuông vàng
  Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
  Hình dưới đây minh hoạ cho môi trường nào ?

  Câu 4
  A. Moâi trường nước
  B. Moâi trường rừng
  C. Moâi tröôøng ñoâ thò
  D. Moâi tröôøng laøng queâ.
  CHÚC MỪNG CÁC CON !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Rung chuông vàng
  Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
  Môi trường tự nhiên bao gồm những gì ?

  Câu 5
  CHÚC MỪNG CÁC CON !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. Ñòa hình, khí haäu, ñoäng vaät, thöïc vaät, con ngöôøi
  B. Nhaø cöûa, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng
  C. Thaønh phoá, phöông tieän giao thoâng, aùnh saùng
  D. Nhaø maùy, ñoäng vaät, thöïc vaät, aùnh saùng
  Rung chuông vàng

  Học bài và chuẩn bị bài : Tài nguyên thiên nhiên.
  - Vẽ tranh về một môi trường mơ ước.
  Công việc về nhà:
  Chúc quý thầy dồi dào sức khỏe
  Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
   
  Gửi ý kiến