Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 20h:18' 12-04-2019
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
Welcome to English Class 6
Let’s learn English !
Unit 12
ROBOTS
Duc Chanh Secondary School
Teacher: Vũ Đình Hùng
Automatic washing machine:
Wireless TV:
Automatic dishwasher:
Modern fridge:
Hi-tech robot:
Kim’s game
APPLIANCES
e
Unit 12:
ROBOTS
GETTING STARTED
+ Vocabulary:
- minor [`mainə](adj):
- role[rəʊl](n):
- minor role:
- human[‘hju:mən](n):
- robot (n):
người máy
nhỏ, thư yếu
vai trò
vai trò nhỏ
Nhân loại con người
Unit 12: ROBOTS - Getting started
- laundry [‘lɔ:ndri](n):
quần áo được giặt ủi
Nick
Phong
Dr. Alex
Unit 12: ROBOTS - Getting started
ROBOT
EXHIBITION
Reading
Nick: Good morning Dr. Alex, can you tell us something about robots, please?
Dr. Alex: Yes, of course.
Nick: What do you think about the role of robots in the past?
Dr. Alex: Well, in the past they had a minor role. They could only do simple things.
Phong: What can they do now?
Dr. Alex: Now they can do quite a lot. Home robots can do the housework. Doctor
robots can help sick people.
Phong: Can they build a house?
Dr. Alex: Yes, they can. Worker robots can even build big buildings.
Nick: Can they teach?
Dr. Alex: Yes, teaching robots can teach in classes.
Nick: What do you think robots will be able to do in the future?
Dr. Alex: Well, I think they will play a very important role. They will be able to do
many things like humans.
Phong: Will they be able to talk to us?
Dr. Alex: Sure they will. But they won’t be able to do things like play football or
drive a car.
1. Listen and read:
Unit 12: ROBOTS - Getting started
a. Answer the questions.
1.What could robots do in the past?
2. Can robots teach?
3. What will robots be able to do in the future?
4. Will robots be able to play football or drive a car?
1. They could only do very simple things.
2. Yes they can.
3. They will be able to do many things like humans.
4. No, they won’t.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
The answers.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
- Read and find the four types of robots in the conversation.
Nick: Good morning Dr. Alex, can you tell us something about robots, please?
Dr. Alex: Yes, of course.
Nick: What do you think about the role of robots in the past?
Dr. Alex: Well, in the past they had a minor role. They could only do simple things.
Phong: What can they do now?
Dr. Alex: Now they can do quite a lot. Home robots can do the housework.
Doctor robots can help sick people.
Phong: Can they build a house?
Dr. Alex: Yes, they can. Worker robots can even build big buildings.
Nick: Can they teach?
Dr. Alex: Yes, teaching robots can teach in classes.
Nick: What do you think robots will be able to do in the future?
Dr. Alex: Well, I think they will play a very important role. They will be able to do
many things like humans.
Phong: Will they be able to talk to us?
Dr. Alex: Sure they will. But they won’t be able to do things like play football or
drive a car.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
b, Read again and find the four types of robots in the conversation.
Write them under the correct pictures below
1...........
2...........
3...........
4...........
teaching robots
worker robots
doctor robots
home robots
Unit 12: ROBOTS - Getting started
-home robots
-worker robots
-doctor robots
-teaching robots
- What are the four types of robots in the lesson?
2. Match the activities with the pictures .
1.
2.
3.
4.
a. cut the hedge
b. do the dishes
c. do the laundry
d. make the bed
Unit 12: ROBOTS - Getting started
3.Game:
Example:
A: What am I doing?
B: You’re doing the dishes.
A: Yes, that’s right/ No, try again.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
Miming
Unit 12: ROBOTS - Getting started
+ Can you swim?
-Yes, I can- I can swim
-No, I can’t- I can’t swim
4. Tell what you can or can’t do now.
play football
climb a mountain
play the guitar
sing an English song
Unit 12: ROBOTS - Getting started
I can /
can’t play football.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
I can / can’t …
Who is faster?
5. GUESSING GAME.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
A: Can you play/ do …………….. ?
B: Yes/ No.
Remember!
- We use CAN to talk bout ability in the present.
Think a game or a sport you can do or play
Homework
Learn by heart vocabulary
Do the lesson a gain.
Do question 5 at home
-Prepare next lesson ( A CLOSER LOOK 1 )

Unit 12: ROBOTS - Getting started
5. Class survey.
Unit 12: ROBOTS - Getting started
 
Gửi ý kiến