Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Robots. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Minh Đức
Ngày gửi: 10h:03' 25-04-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
UNIT 12 ROBOTS
Lesson 4 Communication
Period 99
I. Vocabulary
- digital camera /`dɪdʒ.ɪ.tə l/
- speech /spi:tʃ/
- recognition /rek.əg`nɪʃə n/
- synthesis /`sɪn.θə.sɪs/
emotional expression :
/ɪ`məʊ.ʃən.əl ɪk`spreʃ.ən/
Máy ảnh kỹ thuật số
lời nói
Sự nhận biết
sự tổng hợp
biểu hiện cảm xúc

- emotion / i`mou∫n/
Cảm xúc
I. Vocabulary
II. Grammar
Will be able to
Example
My sister will be able to ride a bike next year
I will be able to speak English well next year
Use: We use “will be use to” talk about the ability in the future.
Form:
S + will be able to + V
a) Affirmative
b) Negative
I. Vocabulary
II. Grammar
Will be able to
Example
I couldn’t speak English two years ago.
I can speak a little English now.
I will be able to speak English well next year
I. Vocabulary
II. Grammar
Will be able to
Form
S + will be able to + V
a) Affirmative
S + won’t be able to + V
b) Negative
c) Yes/No question
My sister won’t be able to ride a bike next year
I won’t be able to speak English well next year
Example
I. Vocabulary
II. Grammar
Will be able to
Form
S + will be able to + V
a) Affirmative
S + won’t be able to + V
b) Negative
Will + S + be able to + V?
c) Yes/No question
Yes, S + will
No, S + won’t
Short answer
Example
Will Robots be able to talk to people in the future?
Will you be able to write an essay in English?
Yes, they will
No, I won’t
III. Practice
1. will be able to / In 2030,/ robots / do many things like humans/.
Task 1. Put the words in the correct order.
2. be able to / Will robots / talk to us then/?
3. won`t be able to / Robots/ play football/.
4. be able to / robots / Will / recognise our faces/?
In 2030, robots will be able to do many things like humans.
Will robots be able to talk to us then?
Robots won`t be able to play football.
Will robots be able to recognise our faces?
Task 2 Will you be good at English when you are in Year 8?
I will be able to read an English book when I am in year 8
Example
III. Practice
Task 3 Work in pairs. Ask and answer the questions about the activities in 2
A: Will you be able to read an English book when you are in Year 8?
B: Yes, I will. I No, I won`t.
Example
III. Practice
Task 4. Fill the gaps with can, can`t, could, couldn`t, will be able to or won`t be able to.
In the past, robots _________ teach in classes, but they can now.
Robots can`t talk now. In 2030, they _____________ talk to people.
Mr. Van _____ run very fast when he was young. Now he _____
In 2030, robots will be able to talk to us, but they ______________ do more complicated things.
My little sister is very clever. She ____ already read some words.
IV. Production
couldn`t
will be able to
can`t
won`t be able to
can
could
III. Practice
Task 5. Complete the sentences. Use will be able to, can, could, and the verbs from the box.
This robot ______________________ our faces when the scientists improve it.
Home robots are more useful today - they __________ the bed.
Even in the past, robots __________ the laundry.
Now, robots ___________ the house. When there`s a problem, they send a message to our mobile.
III. Practice
Task 6. Work in pairs. Look at the information from the table below and tell your partner what Kitty could do in the past, can do now and will be able to do in the future.
VI. Homework
- Learn by heart Vocabulary.
- Prepare “Skills 1”
 
Gửi ý kiến