Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thị Lan
Ngày gửi: 21h:14' 10-04-2014
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 749
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên : Nguyễn ThÞ Lan

phòng giáo dục huyện hoằng hoá
Đơn vị:Trường THCS Ho»ng Thắng
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
Unit 15: Going out
Period 93 : Lesson 4 : B1-2
1, Listen. Then practice with a parner
thøc giÊc
làm sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với.
băng qua
awake (adj) :
(to) scare :
busy road (n) :
(to) get used to +V-ing/N :
(to) cross :
Ýt xe cé
little traffic (n) :
the rest of….. :
phần (cái) còn lại
thøc giÊc
làm sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing/N
(to) cross
Ýt xe cé
little traffic (n)
Unit 15: Going out
Period 93 : Lesson 4 : B1-2
Matching
PREDICTION: TRUE OR FALSE

She doesn’t like the city very much.
once
1.What does Hoa do in the evening?
2. Does she like the city?
3. Where did she live before?
4. Why did she like living there?
5.Why doesn’t Hoa like the city?
6. What does Hoa dislike most about the city? Why?
NOW ANSWER
She goes to school theater once a week.The rest of
the week she usually stays at home in the evening
No, she doesn’t like the ciy
She lived in a village near Hue
Because she knew all the people in her neighborhood,
the village was quiet and there was only little trafic
Because it is noisy and the roads are busy
She hates crossing the road most because bikes, motorbikes
and cars come from every direction.They scare her
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
a. What do you do in the evening ?
b. Do you like the city ? Why ?/ Why not ?
c. Do you like the countryside ? Why ?/ Why not ?
comfortable
traffic jam
traffic light
polluted air
- good education
peaceful
fresh air
a little traffic
friendly
quiet
Countryside
City
Unit 15: Going out
Period 93 : Lesson 4 : B1-2
2 : Ask and answer the questions
- Learn new words by heart.
- Review vocabulary about some daily activities
- Prepare : B3
Homework
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến