Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. What would you like to be in the future?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan
Ngày gửi: 10h:17' 06-12-2018
Dung lượng: 9.9 MB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class 5A
Teacher: Le Thi Lan
Let’s play a game!
GAME: WHO WANTS TO BE A MILIONAIRE
1.What do you think ____ An Tiem?
A. of
B. about
C. at
D. in
A. of
Who`s a milionaire?
2. ______ are you reading ?
I’m reading The Fox and the Crow
A. Where
B. Who
C. What
D. A & B are correct.
C. What
Who`s a milionaire?
3. An Tiem is ______.
A. greedy
B. intelligent
C. smart
D. hard working
D. hard working
Who`s a milionaire?
4. What _______ of stories do you like ?
A. types
B. kinds
C. type
D. kind
B. kinds
Who`s a milionaire?
5. What _______ in the story?
. A. stopped
B. happened
C. told
D. A & C are correct
B. happened
Who`s a milionaire?
What does your father/mother do ?
He/She is a/an _______
Where does he/she work ?
He/She works in ______
- pilot: phi công
- writer: nhà văn
I. New words
- architect: kiến trúc sư
Lesson 1: (1,2,3)
UNIT 15 : WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
- work out: tập thể dục
- scared of: sợ
pilot
writer
work out
architect
scared of
II. Activities
1. Look, listen and repeat
What’s that?
Is that why you work out so much in the gym?
What would you like to be in the future ,Tony?
So would you like to fly a plane ?
Yes. Pilots have to be strong.
Yes,of course !There’s only one problem.
I’m scared of heights!
a
b
c
d
I’d like to be a pilot.
What would you like to be in the future?
I’d like to be a pilot .
an architect.
Lesson 1: (1,2,3)
Notes:
I would like = I’d like
UNIT 15 : WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Example:
2. Point and say
2. Point and say
What would you like to be in the future?
d) writer
c) architect
b) doctor
a) pilot
Lesson 1 (1,2,3)
UNIT 15 : WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Model sentence: Hỏi và trả lời nghề nghiệp mong muốn trong tương lai
doctor
architect
2. Point and say
d) writer
c) architect
b) doctor
a) pilot
Lesson 1 (1,2,3)
UNIT 15 : WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
3. Let’s talk
Lesson 1 (1,2,3)
UNIT 15 : WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?

Let’s watch a video!
 
Gửi ý kiến