Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 09h:41' 31-08-2021
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TÂN CHÂU
Chào Mừng Quý Thầy Cô Cùng Các Em Học Sinh
Traû Lôøi :
-Haït taûi ñieän trong kim loaïi laø caùc ELECTRON töï do

-Haït taûi ñieän trong chaát ñieän phaân laø ION döông vaø ION aâm
Kiểm tra bài cũ
Câu 1 : Em hãy cho biết hạt tải điện trong kim loại là hạt nào? Hạt tải điện trong chất điện phân là hạt nào?
Kiểm tra bài cũ
Câu 2. Nêu b?n ch?t dòng điện trong chất điện phân?
Dòng điện trong chất điện phân là dòng di chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.
Bài 15 :
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
( TIẾT 1 )
I.CHAÁT KHÍ LAØ MOÂI TRÖÔØNG CAÙCH ÑIEÄN:

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hòa

Bài 15 :
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Chất khí không có hạt tải điện.
=>

II. SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN THƯỜNG.
Thí nghiệm 1:
Bài 15 :
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Thí nghiệm 2:

Vaäy ngoïn löûa coù taùc duïng gì ñoái vôùi chaát khí ?
Ở điều kiện bình thường,chất khí hầu như không dẫn điện, trong chất khí có sẵn rất ít hạt tải điện.
Khi bị đốt nóng, mật độ hạt tải điện trong chất khí tăng, chất khí trở nên dẫn điện.
Nhận Xét
III. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG
CHẤT KHÍ
1) Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa:
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
-
-
-
-

Vaäy söï ion hoaù chaát khí laø gì?
Khi đốt nóng chất khí hoặc dùng các tia bức xạ, một số nguyên tử, phân tử khí mất bớt electron và trở thành ion dương
Hiện tượng này gọi là sự ion hóa chất khí.
Những tác động bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa
III. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG
CHẤT KHÍ
1) Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa:
Moät soá electron ñöôïc taïo thaønh coù theå keát hôïp vôùi nguyeân töû, phaân töû trung hoøa thaønh ion aâm.
Bài 15 :
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Chaát khí khi bò ion hoaù goàm caùc haït taûi ñieän naøo?

Hạt tải điện trong chất khí
là ION DƯƠNG, ION ÂM
và ELECTRON tự do
Khi chöa coù ñieän tröôøng caùc haït
taûi ñieän chuyeån ñoäng nhö theá naøo ?
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
KHI CHƯA CÓ ĐIỆN TRƯỜNG

Khi coù ñieän tröôøng thì caùc haït taûi ñieän trong chaát khí chuyeån ñoäng nhö theá naøo ?
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
KHI CÓ ĐIỆN TRƯỜNG
Vậy bản chất dòng điện trong chất khí là gì?
Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dịch có hướng của các ION DƯƠNG theo chiều điện trường và các ION ÂM, ELECTRON ngược chiều điện trường.
Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hóa sinh ra
Hiện tượng gì xảy ra trong khối khí khi mất tác nhân ION hoá ?
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
Quá trình dẫn điện không tự lực là gì?
Nó tồn tại và biến mất khi nào?
2. Quá trình dẫn điện không
tự lực của chất khí:
2. Quá trình dẫn điện không
tự lực của chất khí:
Là quá trình dẫn điện của chất khí xảy ra khi ta dùng các tác nhân ion hóa từ bên ngoài để tạo ra hạt tải điện trong chất khí.
Nó chỉ tồn tại khi ta tạo ra hạt tải điện trong khối khí ở giữa hai bản cực và biến mất khi ta ngừng việc tạo ra hạt tải điện.

Quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc coù tuaân theo ñònh luaät OÂm khoâng ?
U(V)
I(A)
O
Ibh
U đủ lớn
b
a
c
U nhỏ
U quá lớn
U1
U2
I>Ibh
-Đoạn Oa:U nhỏ, dòng điện I tăng theo U.
-Đoạn ab:U đủ lớn, dòng điện đạt Ibh
-Đoạn bc:Uquá lớn:I tăng nhanh khi U tăng.
Quá trình dẫn điện không tự
lực của chất khí không tuân
theo định luật Ôm.
BÀI TẬP C?NG C?

1. Taïi sao khoâng khí ôû ñieàu kieän thöôøng khoâng daãn ñieän?
2. Khi ñoát noùng chaát khí daãn ñieän laø vì sao?
3. Hạt tải điện trong chất khí laø loaïi haït naøo?
4. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí?
Hết
 
Gửi ý kiến