Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

REVISION

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Khải
Ngày gửi: 08h:19' 28-05-2017
Dung lượng: 478.3 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
Mr. Dam
Son Tung
D. Truong
Q. Linh
HNH
My Tam
H. Nhung
Cam Ly
Khanh Chi
HG idol
Tr. Anh
Ky Duyen
Câu 1 :
It took me a long time __________ wearing glasses.
A. get used to B. used to
C. to get used to D. to use
- It takes/took ……..+ to Vo……tốn tiền/tg để làm gì
- be/get used to + V-ing : quen với việc gì (h.tại)
Câu 2 :
I feel anxiously because this is the
A B
first time I come to the interview.
C D
- feel/become/look/seem (V chỉ tri giác) +
adj (không có –ly)
Câu 3 :
We would have gone to a party on time if we___________ a bus.
A. missed. B. haven`t missed C. hadn`t missed
D. had missed
- Conditions (đk) : đk 3
S +would have + V3/ed, S + had/hadn’t+V3/ed.
Câu 4 :
I found this wallet on the street while I... to school.
A. walk B. am walking
C. have walked
D. was walking
Tenses (thì) :
…..V2/ed….. while + S + was/were + V-ing…
(hđ đang xa trong quá khứ)
Câu 5 :
The man whom helped you
A B
yesterday is a television reporter.
C D
- Relative pronouns (đại từ quan hệ) :
N-người + who + V……V…
Câu 6
Physical___________ sometimes blinds us.
A. attract B. attractive C. attractiveness
D. to attract
- Word form ( từ loại) :
- Physical (adj) + N : vẻ đẹp bên ngoài
YOU’RE LUCKY !
Câu 7 :
The academic year in England___________ into three terms.
A. is divided B. is dividing C. divide D. to divide
Năm học (academic year) được phân
chia thành -----( passive : be + V3/ed)
Câu 8 :
My sister has been a newsreader on TV ....she finished university.
A. as B. for
C. when D. since
- S + have/ has + V3/ed …. + since + S + V2/ed
Câu 9 :
Why don`t you congratulate our
A
son about passing his final exam?
B C D
Chúc mừng ai về điều gì :
congratulate/ compliment + O + on + V-ing…
Câu 10 :
Almost half of turtles and tortoises are known to be threatened with ______ .
A. extinct B. extinction C. extinctive D. extinctly
- Word form (từ loại) :
With (giới từ) + N (nhận biết –tion, -ity,
-ment, -ce……)
YOU’RE LUCKY !
 
Gửi ý kiến