Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc KIm Chi
Ngày gửi: 15h:21' 17-02-2021
Dung lượng: 796.1 KB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
T
H
U
T
H

P
S

L
I

U
S

L
I

U
T
H

N
G
K
Ê
D
B

U
H
I

U

N
G
T

D

N
G
B
I
N
S


U
Đ

S

T
R
U
N
G
B
M

T
Ì
N
H
C

N
G
trò chơi
ĐOÁN Ô CHỮ
?1
?2
?3
?4
?5
?6
?7
?1.Khi điều tra về một vấn đề được quan tâm, công việc đầu tiên người điều tra cần phải làm là gì ?
?2.Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là gì ?
?3. Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm, tìm hiểu được gọi là gì ?
?4. Bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu còn có tên gọi là gì ?
?5. Để có một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số ta cần phải làm gì ?
?6. Số nào có thể là “đại diện” cho các giá trị của dấu hiệu ?
?7. Giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số được gọi là gì của dấu hiệu ?
THỐNG KÊ
Tiết 49: Ôn tập chương III – Thống kê
“Việc học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến có nghĩa là lùi”.
Danh ngôn
ÔN TẬP LÝ THUYẾT
I
Điều tra về một dấu hiệu
Thu thập số liệu
Bảng “tần số”
Dựng biểu đồ
Số trung bình cộng,
mốt của dấu hiệu
Ý nghĩa của thống kê trong đời sống
Lập bảng số liệu thống kê ban đầu
Tìm các giá trị khác nhau
Tìm tần số của mỗi giá trị
Tính số trung bình cộng
CÁC DẠNG BÀI TẬP
Tìm mốt của dấu hiệu
Dựng biểu đồ và đọc biểu đồ
Khai thác thông tin từ bảng số liệu
thống kê ban đầu
Lập bảng tần số
II
Bài tập 3
BÀI TẬP
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 1
Bài tập 2
III
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Dấu hiệu điều tra là:
A. Bài kiểm tra của mỗi học sinh
B. Điểm bài kiểm tra của mỗi học sinh
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Câu 2. Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 3. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 4. Tần số của giá trị 7 là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

A.
B.
Câu 5: Bảng tần số nào sau đây đúng ?
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Câu 6. Số trung bình cộng của dấu hiệu là:
A. 7,6 B. 7,5 C. 7,8 D. 7,9
Câu 7. Mốt của dấu hiệu là:
A. 2 B. 3 C. 7 D. 10
Bài tập 2: ĐiÒn vào chç trèng ®Ó ®­ưîc c©u kh¼ng ®Þnh ®óng:
1. Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ … cña gi¸ trÞ ®ã.
2. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu b»ng tæng c¸c … cña c¸c gi¸ trÞ ®ã.
3. Khi c¸c … cña dÊu hiÖu cã kho¶ng c¸ch trªnh lÖch rÊt lín thì ta kh«ng nªn lÊy sè trung bình céng ®¹i diÖn cho dÊu hiÖu ®ã.
4. Mèt cña dÊu hiÖu lµ … cã tÇn sè lín nhÊt. trong b¶ng tÇn sè
5. Sè trung bình céng cña dÊu hiÖu ( ) ®ư­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:

tần số
tần số
giá trÞ
giá trÞ
Trong đó:
là các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
là các tần số tuương ứng của các giá trị đó.
N: số các giá trị
6.Vấn đề hay hiện tượng mà người ta quan tâm tìm hiểu gọi là
dấu hiệu (X)
7. Mỗi đối tượng được điều tra gọi là …
số liệu thống kê
8. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là…
một đơn vị điều tra
Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu (x).
9. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng…
số các đơn vị điều tra (N).
10. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là …
tần số của giá trị đó (n).
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống để được câu khẳng định đúng
a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng "tần số".
c) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
d) Tính số trung bình cộng.
e) Tìm mốt của dấu hiệu.
*Bài 20 (SGK.Tr 23)
Bài tập 3:
b. Bảng "tần số" :
c. Biểu đồ đoạn thẳng:
0
n
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
25
30
35
40
45
50
d) Số trung bình cộng:
e) Mốt của dấu hiệu: M0 = 35
Bài tập 4. Tính điểm “Trung bình các môn học kỳ I” của hai
bạn: Hải và Hạnh. Bạn nào được xếp loại học lực khá ?
Kết quả xếp loại:
Hải: Học lực trung bình.
Hạnh: Học lực khá.
ĐỐ EM
7,7
7,6
Bài tập 5:

Sưu tầm trên sách báo một số biểu
đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc
hình quạt) về một vấn đề nào đó, sau
đó nhận xét
*Bài 21 (SGK.Tr 23)
15%
13%
72%
PHÂN BỐ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG Ở NƯỚC TA TÍNH ĐẾN NĂM 2005
Biểu đồ tăng trưởng
Ý nghĩa:
Qua nghiên cứu phân tích các thông tin thu thập được, khoa học thống kê cùng các khoa học, kỹ thuật khác giúp cho ta biết được:
- Tình hình các hoạt động.
- Diễn biến của các hiện tượng.
Từ đó dự đoán các khả năng có thể xảy ra, góp phần phục vụ con người ngày càng tốt hơn.
? Em hãy cho biết ý nghĩa của thống kê trong đời
sống hàng ngày ?
Tóm tắt kiến thức
Điều tra về một vần đề (dấu hiệu)
Bảng “tần số”

Biểu đồ
Số trung bình cộng

- Mốt của dấu hiệu
Ý nghĩa của thống kê trong đời sống
- Bảng số liệu TKBĐ
- Các giá trị khác nhau của dấu hiệu
- Tần số của mỗi giá trị
Thu thập số liệu thống kê


25
Chúc các em học sinh hiểu bài, ôn tập thật tốt chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết!
 
Gửi ý kiến