Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tiếng Anh 10 (Sách cũ).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Nguyễn Thái Sơn
Ngày gửi: 10h:24' 11-09-2021
Dung lượng: 18.2 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
to our class 10A3
What song is it?
Tien Quan Ca
Suoi Mo
Truong Ca Song Lo
Lang Toi
1. When was he born?
1923
2. Where was he born?
Nam Dinh
3. Name some songs composed by Van Cao?
Lang Toi, Truong Ca Song Lo, Suoi Mo, ...
4. Which is the most famous song written by Van Cao?
Tien Quan Ca
Listen and repeat
Sweet and gentle rousing exciting
Boring lyrical solemn
Which of the words above can you use to describe Van Cao’s music?

UNIT 12. MUSIC
Lesson 3. Listening
Vocabulary
Musician (n)  /mjuˈzɪʃn/
Sweet and gentle (adj)
/´swi:t ´ænd ´dʒentl/
Boring (adj)/´bɔ:riη/
Rousing (adj) /´rauziη/
Lyrical (adj) /´lirikəl/
Hard and solemn (adj) / ´ha:rd ˈænd ˈsɒləm/
Rural (adj) /´rʊrəl/:
Unit 12: MUSIC
Guest (n) / ´gest/:
National Anthem (n) / ´næʃnəl ´ænƟəm/
: nhạc sĩ
: having a pleasant and not strong
sound
:nhàm chán, không hay
: making people feel excited and proud
: Ex: Lang Toi’s lyrics are quite lyrical.
Ex: The guest of the show today is My Tam.
Task 1: True or False statements
The guest of the show is Lan Huong
Except for Van Cao, Quang Hung doesn’t like any other Vietnamese musicians
Quang Hung thinks some of Van Cao’s music is very sweet and gentle
“Tien Quan Ca”, the Viet Nam National Anthem, was writen in 1954
Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song
F
T
F
F
F
Correct answers
F (The guest of the show is Quang Hung)
F (He likes some other Vietnamese musicians)
T
F (It was written in 1944)
F (He always feels proud of his country Vietnam, when he hears the songs)
Task 2. Multiple choice
1. The name of the programme is……..
A. my favourite programme C.my favourite singer
B. my favourite musician D.my favourite song
2. The songs of Van Cao which Quang Hung likes most is……
A. Tien Quan Ca C. Truong Ca Song Lo
B. Suoi Mo D. Lang Toi
3. Quang Hung likes it because it is…..
sweet and gentle C. hard and solemn
popular and easy to listen to D. lyrical
4. Does Quang Hung like any other songs by Van Cao ?
A. No, just only Tien Quan Ca C. Yes, one of them
B. No, he doesn’t D. Yes, lots of them
5. Quang Hung thinks Van Cao’s songs about rural life in Vietnam are .....
A. sweet and gentle, and very lyrical. C. sweet and gentle, but mournful.
B. Hard and solemn, and very sad D. rousing and exciting, but too longListen again and choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentencesMake your similar dialogues

Pair work: Interview your friend’s favourite musician or favourite singer
Learn by heart the vocabulary
Homework:
Complete handouts, and prepare for the next lesson WRITING
 
Gửi ý kiến