Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tính chất của kim loại. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Trang Nhungph¹M Thþ Trang Nhung
Ngày gửi: 21h:41' 22-11-2021
Dung lượng: 126.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Nêu một số tính chất hóa học của kim loại mà em biết? Đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất đó.
Chủ đề 1: KIM LOẠI. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Tiết 3+4: BÀI 1
Tính chất của kim loại.
Dãy hoạt động hóa học của kim loại
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Quan sát video TN
- Phản ứng của Fe với oxi
- Phản ứng của Na với clo
=> HĐ cá nhân 2 phút ghi hiện tượng TN vào sách HDH.
HS hoạt động nhóm 6 (7’)
Thực hiện TN 2,3 như sách HDH trang 5.
Nêu hiện tượng TN và giải thích ?
Hoạt động cá nhân (5 phút)
Đọc thông tin sgk (T5,6) và trả lời câu hỏi
Nêu tính chất hóa học của kim loại, mỗi tính chất viết 1 PTHH minh họa.
 
1. Kim loại tỏc d?ng với phi kim
a. KL tác dụng với oxi -> o xớt kim lo?i
3Fe + 2O2 to? Fe3O4
Chỳ ý: Ag, Au, Pt khụng p/u v?i oxi
b. KL t/dụng với phi kim khác =>mu?i
2Na + Cl2 to? 2NaCl
2. Kim loại t/d?ng với dd axit => muối + H2 (tr? Cu,Ag, Au.)
Zn + H2SO4 ? ZnSO4 + H2?
3. Kim loại (tr? Na, Ca, K, Ba) t/d?ng với dd muối => mu?i m?i + KL m?i (KL ph?i m?nh hon KL trong mu?i)
Cu + 2AgNO3 ? Cu(NOư3)2 + 2Ag?
Ag + Cu(NO3)2 ? khụng p/u
Chỳ ý: kim lo?i Na, K, Ca, Ba khi cho t/d?ng v?i dd mu?i s? x?y ra 2 ph?n ?ng. VD: Na + CuSO4
2Na + 2H2O ? 2NaOH + H2
2NaOH + CuSO4 ?Cu(OH)2 + Na2SO4
=> So sánh tính chất của kim loại với phi kim?
Hoạt động cá nhân 3 phút: làm BT3 (T7) vào vở
3. Viết PTHH theo sơ đồ phản ứng sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có)
a, ..........+..........→ MgO
b, ..........+...........→ FeS
c, Al + HCl → .......... + ..........
d,  .......... + .......... → FeSO4 + Cu
e, K + H2O → .......... + ..........


Bài 3:
a, 2Mg+O2 to → 2MgO
b, Fe+S to → FeS
c, 2Al+6HCl →2AlCl3 +3H2
d, Fe+CuSO4 → FeSO4 +Cu
e, 2K+2H2O → 2KOH+H2


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
1/ Häc bµi cò: Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña kim loại vµ viÕt PTHH minh häa. Làm BT 3, 4a,b (Trang 7)
2/Chuẩn bị bài 1 (mục III) D·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i
+ Dãy hoạt động hóa học của KL được XD như thế nào?
+ Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của KL
Nêu tính chất hóa học của kim loại và viết PTHH minh họa?
KIỂM TRA BÀI CŨ
HĐ cá nhân (3’) trả lời câu hỏi vào vở nháp:
+ Kim loại Cu có tác dụng được với dd HCl không? Vì sao?
+ Kim loại Fe có tác dụng được với dd CuSO4 không? Vì sao?
Tiết 4- BÀI 1: Tính chất của kim loại.
Dãy hoạt động hóa học của kim loại
III. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
1. Dóy ho?t d?ng hóa học của kim loại du?c xõy d?ng nhu th? no?
HS hoạt động nhóm 6 (10’)
+ Thực hiện các TN như sách HDH trang 6. Nêu hiện tượng các TN và giải thích ?
+ So sánh mức độ hoạt động hóa học của Zn và Cu (TN1); của Cu và Ag (TN2); của Zn, H và Cu (TN3); của Na và Zn (TN4).
+ Hãy sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của Cu, Ag, Na, Zn, H
+ Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu, xếp Zn đứng trước Cu
+ Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, xếp Cu đứng trước Ag
+ Mức độ hoạt động hóa học của Zn > H > Cu
+ Na hoạt động hóa học mạnh hơn Zn, xếp Na đứng trước Zn
Xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học
Na, Zn, H, Cu, Ag
 
Dãy hoạt động hãa häc cña kim lo¹i

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Hoạt động cặp đôi (5 phút)
Đọc thông tin mục 2 (trang 7) và trả lời 2 câu hỏi:
+ Kim loại Al có tác dụng được với dung dịch CuSO4 không ? Vì sao?
+ Kim loại Ag có tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng không ? Vì sao?
+ Kim loại Al tác dụng được với dd CuSO4, vì Al đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học, đẩy được Cu ra khỏi dd muối.
2Al + 3CuSO4 -> Al2(SO4)3 + 3Cu
+ Kim loại Ag không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, vì Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học
2. Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại
- Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải
Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở đk thường => ba zơ tan + H2
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
- Kim loại đứng trước H phản ứng với dd a xít => muối +gp H2
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

- Kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca, Ba) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Hoạt động cá nhân 3 phút làm BT4 (T7) vào vở
4. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại: Zn, Al, Cu tác dụng với:
a/ O2 b/ Cl2
c/ dd H2SO4 loãng; d/ dd FeSO4
Bài 4 (T7)
a, 2Zn+O2 to→2ZnO
4Al+3O2 to→2Al2O3
2Cu+O2 to→2CuO

b, Zn+Cl2 to →ZnCl2
2Al+3Cl2 to → 2AlCl3

c. Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2
2Al + 3H2SO4­ → Al2(SO4)3 + 3H2

d. Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe
2Al+ 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
1/ Häc bµi cò: Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña kim loại vµ viÕt PTHH minh häa.
+Viết thuộc dãy hoạt động hóa học của kim loại, nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại.
2/ Chuẩn bị giờ sau luyện tập: BT 5,6 (T8)
+ Các công thức tính n, m,V, C
+ Các bước làm BT tính theo PTHH
 
Gửi ý kiến