Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Ưng
Ngày gửi: 16h:21' 04-02-2015
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
Từ đầu thé kỉ XVI, vua quan ăn chơi xa xỉ
Xây dựng lâu đàicung điện tốn kém.
Trần Tuân 1511
Phùng Chương 1515
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
Trần Cảo 1516
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
Trần Tuân 1511
Trần Tuân 1511
Trần Tuân 1511
Trần Tuân 1511
Từ Liêm
Nhà Lê suy thoái đầu thế kỉ XVI
Địa phương: Quan lại cậy quyền thế ức hiếp dân.
Triều đình: Vua quan ăn chơi xa xỉ, tranh giành quyền lực…
Đời sống nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng
Mâu thuẫn: Nông dân với địa chủ, nhân dân với nhà nước gay gắt, làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa
Trần Tuân (1511)
Lê Hy,
Trịnh Hưng (1512)
Phùng Chương (1515)
Trần Cảo
(1516)
TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI


Chính quyền suy thoái, cuộc sống
nhân dân thê thảm .
Th?t b?i

Vua
quan
an choi
xa x?
Nội bộ
“chia bè
kéo
cánh”.
Trịnh
Duy
Sản
gây phe
phái
mới
KN
Phùng
Chương
KN
Trần
Cảo
Tri?u dỡnh nh Lờ s?p d?.
Triều đình nhà Lê
Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
Phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
KN
Lờ
Hy,
Tr?nh
Hung

KN
Trần
Tuân
Đời
sống
nhân
dân
cực khổ
Ảnh họa chân dung Lê Uy Mục suy thoái
Ảnh họa chân dung Lê Thái Tổ phồn thịnh

A. Phaùt trieån maïnh meõ.
B. Böôùc vaøo thôøi kì thònh trò.
C. Baét ñaàu suy thoaùi.
D. Tiếp tục ổn định.
C

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Đầu Thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
A. Buoäc trieàu ñình phaûi ñeà ra nhöõng chính saùch caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân.
B. Lật đổ nhà Lê, thiết lập một triều đại mới, tiến bộ.
C. Làm cho nhà Lê ngày càng suy yếu.
D. Mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc.
C
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Phong trào nông dân thế kỉ XVI có ý nghĩa là:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
A
B
1. Trần Tuân (1511)
2. Lê Hy, Trịnh Hưng ( 1512)
3. Phùng Chương (1515)
4. Traàn Caûo (1516)
3. Hãy nối các sự kiện ở cột A với cột B sao cho phù hợp ?
a. Tam Ñaûo
b. Höng Hoùa, Sôn Taây
c. Ñoâng Trieàu ( Quaûng Ninh)
d.Nghệ An, Thanh Hóa
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
+ 1
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 2
+ 3
T
R

N
H
D
U
Y
S

N
T
R
I

U
Đ
Ì
N
H
T
R

N
T
U
Â
N
N
H
Â
N
D
Â
N
Đ

A
C
H

T
A
M
Đ

O
N
G
O

I
T
H
Í
C
H
Tổ chức cao nhất của nhà nước phong kiến:
Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa
nông dân năm 1511?
Khi nhà Lê suy thoái, ai là người phải gánh chịu
hậu quả cuối cùng?
Ngoài việc nông dân mâu thuẫn với quan lại
triều đình, họ còn mâu thuẫn với ai?
Địa điểm bùng nổ cuộc khởi nghĩa
Phùng Chương (1515)?
Dưới triều Lê Uy Mục chính quyền
nằm trong tay quý tộc…?
Người có thế lực lớn trong triều đình nhà Lê
dưới thời Lê Tương Dực
T
R

N
C

O
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
* Học bài cũ:
Nguyên nhân và sự suy thoái của triều đình nhà Lê.
Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào nông dân ở đầu thế kỉ XVI?
* Chuẩn bị bài mới: Phần II
- Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn.
- Tính chất và hậu quả của cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn.

Bài học đến đây là kết thúc
Chào tạm biệt
 
Gửi ý kiến