Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học 3 >


Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Ôn tập các bảng nhân (30 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các bảng chia (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem đồng hồ (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem đồng hồ (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 6 (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 6 (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia hết và phép chia có dư (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 7 (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Gấp một số lên nhiều lần (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 7 (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giảm đi một số lần (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số chia (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc vuông, góc không vuông (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo độ dài (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành đo độ dài (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 8 (380 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 8 (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 9 (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Gam (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 9 (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu bảng nhân (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu bảng chia (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với biểu thức (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình chữ nhật (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình chữ nhật (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình vuông (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 000 - Luyện tập (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tháng - Năm (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ trang trí hình tròn (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với chữ số La Mã (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiền Việt Nam (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với thống kê số liệu (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có năm chữ số (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có năm chữ số (tiếp theo) (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 100 000 - Luyện tập (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số trong phạm vi 100 000 (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích của một hình (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình chữ nhật. (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình vuông (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiền Việt Nam (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3 (1083 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 4 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 8 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 18 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 20 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 23 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 25 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 30 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 32 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 34 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 36 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 49 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 54 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 58 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 76 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 77 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 81 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 83 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 94 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 99 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 101 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 103 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 105 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 116 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 129 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 129 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 138 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 142 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 145 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 154 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 159 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 160 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 162 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 165 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 165 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0