Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 10 >


Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các giới sinh vật (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Prôtêin (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Axit nuclêic (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tế bào nhân thực (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Khái niệm về năng lượng và chuyển hóa vật chất (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hô hấp tế bào (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quang hợp (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Giảm phân (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0