Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 11 >


Unit 1. The generation gap. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 2. Language (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 6. Writing (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 2. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 3. Reading (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 4. Speaking (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 6. Writing (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 7. Communication and culture (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Relationships. Lesson 8. Looking back and project (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 3. Reading (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 7. Communication and culture (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 3. Reading (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 5. Listening (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 7. Communication and culture (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 8. Looking back and project (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 3. Reading (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Global warming. Lesson 8. Looking back and project (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Ppt
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 7. Communication and culture (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Further education. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 3. Reading (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 5. Listening (9 bài)
 • Ppt
 • Ppt
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 7. Communication and culture (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 5. Listening (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 8. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. Unit 9, unit 10. Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo