Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Hóa học > Hóa học 12 Nâng cao >


Bài 2. Lipit (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 3. Chất giặt rửa (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Saccarozơ (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tinh bột (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Xenlulozơ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Luyện tập: cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Amin (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Amino axit (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Peptit và protein (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin,amino axit và protein . (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 16. Đại cương về polime (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vật liệu polime (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Luyện tập: Polime và vật liệu polime (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Kim loại và hợp kim (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Dãy điện hoá của kim loại (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 22. Sự điện phân (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sự ăn mòn kim loại (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Điều chế kim loại (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 28. Kim loại kiềm (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Kim loại kiềm thổ (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Nhôm (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 38. Crom (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Một số hợp chất của crom (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Sắt (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Một số hợp chất của sắt (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Hợp kim của sắt. (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Nhận biết một số chất khí (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Hoá học và vấn đề xã hội (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0