Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Sinh học > Sinh học 10 Nâng cao >


Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Giới thiệu các giới sinh vật (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Giới Thực vật (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Giới Động vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nguyên tố hoá học và nước của tế bào (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cacbohiđrat (saccarit) và lipit (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Prôtêin (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 10. Axit nuclêic (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Axit nuclêic (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tế bào nhân sơ (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Tế bào nhân thực (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Thí nghiệm co và phần co nguyên sinh (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thực hành: Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chuyển hoá năng lượng (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hô hấp tế bào (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hô hấp tế bào (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Nguyên phân (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 30. Giảm phân (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập Phần một và Phần hai (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thực hành: Lên men êtilic (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Lên men lactic (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Sinh trưởng của vi sinh vật (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Sinh sản của vi sinh vật (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Cấu trúc các loại virut (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực hành: Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Ôn tập Phần ba (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0