Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 6 > Số học 6 >


Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Ghi số tự nhiên (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phép trừ và phép chia (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §13. Ước và bội (319 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §16. Ước chung và bội chung (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §17. Ước chung lớn nhất (389 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất (464 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tập hợp các số nguyên (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Cộng hai số nguyên khác dấu (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Phép trừ hai số nguyên (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Quy tắc dấu ngoặc (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §10. Nhân hai số nguyên khác dấu (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §12. Tính chất của phép nhân (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Số nguyên (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phân số bằng nhau (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Tính chất cơ bản của phân số (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Rút gọn phân số (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. So sánh phân số (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Phép cộng phân số (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Phép trừ phân số (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §10. Phép nhân phân số (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §12. Phép chia phân số (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §16. Tìm tỉ số của hai số (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §17. Biểu đồ phần trăm (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phân số (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm phần Số học (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (728 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0