Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Hóa học > Hóa học 11 Nâng cao >


Bài 1. Sự điện li (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 2. Phân loại các chất điện li (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Axit, bazơ và muối (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập Axit, bazơ và muối (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Khái quát về nhóm nitơ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nitơ (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Amoniac và muối amoni (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Axit nitric và muối nitrat (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Photpho (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Axit photphoric và muối photphat (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phân bón hoá học (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Khái quát về nhóm cacbon (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cacbon (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Hợp chất của cacbon (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Silic và hợp chất của silic (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Công nghiệp silicat (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Phân tích nguyên tố (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Phản ứng hữu cơ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ankan: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Xicloankan (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Luyện tập: Ankan và xicloankan (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Ankađien (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Khái niệm về tecpen (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ankin (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Luyện tập: Hiđrocacbon không no (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Benzen và ankylbenzen (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Stiren và naphtalen (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơm (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Luyện tập Dẫn xuất halogen (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Phenol (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Luyện tập: Ancol, phenol (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 58. Anđehit và xeton (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Axit cacboxylic: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 62. Luyện tập: Axit cacboxylic (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0